Transfer Fiyatlandırması

(Transfer pricing) Bu terim aynı hol­ding ve sermaye grubu içinde yer alan bir işletmenin farklı şirketleri ve bağ­lı ortaklıkları arasında mal ve hizmet satışında veya benzeri diğer ticari iş­lemlerde uyguladıkları fiyatlandırma ol

Transfer Harcamaları

(Transfer expenditures) Devletin, kar­şılığında mal ve hizmet alımı olmadan ekonomik ve sosyal amaçlarla yaptığı ödemeler ve harcamalardır. Geliri az olanlara doğrudan yapılan ödemeler, iç borçların faiz ödemeleri ve bazı sübvan­siy

Triptik

(Triptic) Gümrüklerden geçiş karnesi anlamına gelir. Uluslararası karayolu yolculuklarında bu karnenin bulun­durulması ve gerektiğinde yetkililere gösterilmesi zorunludur. Belirli bir ge­çerlilik süresi olan karnede taşıta ve kullan

Tröst

(Trust) Aynı malı üreten birbirine ra­kip iki veya daha fazla sayıdaki firma­nın kârlarını artırmak amacıyla tek bir firma çatısı altında birleşmelerini ta­nımlayan bir terimdir.

Turizm

(Tourism) Dinlenme, tarihi ve doğal zenginlikleri görme, deneyim yaşama, insanları tanıma ve eğlence amaçlı ola­rak ülke içinde veya ülke dışına yapılan yolculuk ve konaklama faaliyetidir. Tu­rizm amacıyla Türkiye’ye gelen yaban­cıl

Turkish Bank

Türk Bankası Limited adlı Kıbrıs ban­kasının İstanbul Şubesi 1982’de açıldı. 1991’de yabancı banka statüsünden çık­tı ve Turkish Bank adını aldı. Bankanın yüzde 58.92 oranındaki hissesi Özyol Holding’e yüzde 34.29’luk hissesi ise Na

Turkland Bank

Bank of Bahrain and Kuwait 1985’te İs­tanbul Şubesi’ni faaliyete geçirdi. Ban­kanın adı 1991’de Bahreyn ve Kuveyt Bankası oldu. MNG Holding’in 1997’de satın aldığı banka, 2006 yılında Arab Bank ve Bank Med ortaklığına devre­dildi. 2

Tutsat

(Mortgage) Gayrimenkul mallar üzerin­de gerçekleştirilecek ipotek karşılığında uzun vadeli krediler kullandıran bir tür gayrimenkul finansman sistemidir. Sis­temde talep edilen gayrimenkul için be­lirli bir peşin ödeme yapılmakta, k

Tuzlanma

(Salination) Sudaki tuz miktarının bir tarım arazisinin aşırı ölçüde ve sürekli bir şekilde sulanması sonunda oluşur. Tuzlanma topraktan alınan ve­rimi düşürür.

Tüketici Davranışları Teorisi

(Theory of consumer behaviour) Bu te­rim, bireysel tüketicinin veya tüketici gruplarının ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri neden ve nasıl seçtiklerini ve nasıl kullandıkları inceleyen bilimsel ça­lışmalar için kullanılmaktadır. T

Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

(Consumer Price Index: CPI) TÜFE, hanehalklarının tüketimine yöne­lik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimini ölçmektedir. 2003 temel yıllı TÜFE’nin temel amacı, piyasada tüketime konu olan mal ve hizmetlerin fiyatların

Tüketici Güven Endeksi (TGE)

(Consumer Confidence Index: CCI) Tü­ketici Güven Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuri­yet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen bir anket çalışmasının sonu­cudur. Açıklama her ayın 3. haftasında yapıl

Tüketici Kredisi

(Consumer credit) Tüketici kredisi, bi­reylerin ticari işleri dışında kalan ihti­yaçlarının karşılanması için bankalardan aldıkları kredidir. Kredilerin faiz oranı ve ödeme planı kredi alınırken bir sözleşme ile belirlenmektedir. Ek

Tüketim

(Consumption) Tüketim, mal ve hiz­metlerin hanehalkları tarafından kulla­nılmasıdır. Tüketim harcamaları milli gelirin yarısı ile yüzde 70’i arasında bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüketim ve tüketim eğilimi üretimin itici gücü olara

Tüketim Fonksiyonu

(Consumption function) Tüketim fonk­siyonu milli gelir ile tüketim arasındaki ilişkiyi analiz etmekte kullanılmakta­dır. Tüketim fonksiyonu genel bir doğ­rusal ilişki olarak şöyle yazılabilir:

C = C0 + cY

For

Tüketim Harcamaları

(Consumption expenditures, consumer spending) Ekonominin genel du­rumu, tüketim harcamalarının artma­sına veya azalmasına neden olur. Özel tüketim harcamalarındaki her artış milli gelir değerlerine de yansır. Eko­nominin genel durum

Türev Ürünler

(Derivative products) Getirisi emtia, döviz, altın menkul ve gayrimenkul de­ğerleri gibi başka bir değerin getirisine bağlanmış ürünlerdir. Diğer bir değer­den türetilen “futures” ve opsiyon söz­leşmelerinin değeri, türetildiği ürün

Türk Akreditasyon Kurumu

(Turkish Accreditation Agency) Kısa adı TÜRKAK olan Türk Akreditasyon Kurumu, uygunluk değerlendirme ku­ruluşlarını akredite etmek ve bu ku­ruluşların ulusal ve uluslararası stan­dartlara göre faaliyette bulunmalarını sağlamak için

Türk Ekonomi Bankası

Kocaeli tüccar ve girişimcilerinin 1927’de kurduğu Kocaeli Halk Bankası, uzun yıllar boyunca İzmit ve civarın­daki mevduat sahiplerine hizmet verdi ve yerel sanayicileri destekledi. 1961’de Türkiye Halk Bankası ile karışmaması için

Türkiye Bankalar Birliği (TBB)

(Banks Association of Turkey: BAT) Serbest piyasa ekonomisi çerçevesin­de, bankacılık düzenleme ilke ve ku­ralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak, bankacılık sisteminin büyümesi, sağlıklı olarak çalışması amacı