Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

(Central Bank Of The Republic of Tur­key: CBRT) Merkez Bankası ile ilgili 1211 sayılı yasanın TCMB’ye verdiği te­mel yetkilerin bazıları şunlardır:

  • Türkiye’de banknot ihracı imtiyazı tek elden Bankaya aittir.

Türkiye Emlak Katılım Bankası

2018 yılında Tasfiye Halindeki Emlak Bankası’nın devralınmasıyla kurulmuş­tur. Bankanın 7 şubesi vardır. Bankanın ilk kuruluşu yetimler için oluşturulmuş Eytam Sandıkları’nın 1926’da Emlak ve Eytam Bankası’na dönüştürülmesi ile olmu

Türkiye Finans Katılım Bankası

1985 yılında kurulan Faisal Finans ile 1991’de ilk yerli özel finans kurumu ola­rak faaliyete geçen Anadolu Finans’ın 2005 yılında birleşmesi ile oluşan bir faizsiz finans kuruluşudur. Sermayesi­nin yüzde 67.03’ü Suudi Arabistan Ban

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank)

(Turk Eximbank, Export Credit Bank of Turkey) İhracatın geliştirilmesi, ih­raç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlen­dirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlar bulunması, ihracatçılar ile yurt dışında etkinlik gösteren mü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

(Turkish Statistic Institute: TURKSTAT) Olay ve olguları kayda bağlama ve bunları saklama geleneği Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana devam etmektedir. Osmanlı dönemi­nin arşivleri bu niteliği ile çok kapsamlı ve güvenilir bir

Türkiye İş Kurumu

(Turkish Employment Agency) Türki­ye’de 1936 yılında çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu’nda üç yıl içinde bir iş ve işçi bulma kurumunun kurulması hükmü vardı. Kuruluş 1939’a kadar gerçekleşe­medi. Araya İkinci Dünya Savaşı girince İş

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

(Development Bank of Turkey) 1975’te kurulan Devlet Sanayi Ve İşçi Yatırım Bankası (DESİYAB) 1983’teki bir düzen­lemeden sonra 1988’de Türkiye Kalkın­ma Bankası’na dönüştürüldü. 1999’da yeniden yapılandırılan banka, özel hu­kuk hükü

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

(Participation Banks Association of Turkey) Serbest piyasa ekonomisi çer­çevesinde katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak üzere 2006 yılında kurulan birliktir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)

(lndustrial Development Bank of Tur­key) Sanayi başta olmak üzere yapıla­cak tüm özel sektör yatırımlarını des­teklemek, yabancı ve yerli sermayenin kurulmuş veya kurulacak şirketlerine iştirak etmek için kurulmuş ilk özel yatırım v

Türkiye Varlık Fonu

(Turkiye Wealth Fund) Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş (TVF) başbakanlığa bağlı olarak ve profesyonel yönetim ilke­lerine göre yönetilmek üzere 6741 sayılı kanunla 19 Ağustos 2016’da kurulmuş­tur. TVF özel hukuk hükümlerine tabi bir an

Türk Kooperatifçilik Kurumu

(Turkish Cooperative Association) Ko­operatiflere danışmanlık hizmetleri vermek, yeni araştırmaları desteklemek ve yapılmış araştırmaları yayımlamak amacıyla 1931 yılında İstanbul’da “Türk Kooperatifçilik Cemiyeti” adıyla kurulan 19

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu

Türk parasının yabancı paralar karşı­sındaki değerini korumak veya sabit tutmak, spekülasyonu önlemek gibi amaçlarla kambiyo denetimi konusun­da hükümete yetki veren, 1930 yılında yürürlüğe giren 1567 sayılı kanundur. Bu yasanın ver

Türk Standartları Enstitüsü (TSE)

(Turkish Standards lnstitution) Tür­kiye’de her türlü madde ve ürünler ile ilgili usul ve hizmet standartlarını oluşturmak, bu standartlar hakkında her türlü bilimsel teknik incelemeler­le araştırmalarda bulunarak araştırma sonuçlar

Türk Yan Sanayi Borsası

(Turkish Subcontracting Exchange) Yan sanayi sektöründe çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeleri ihracat yapma­ları için yönlendirmek ve ihracatı artır­mak amacıyla Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) iş birliği ile İ

Tütün Sanayisi

(Tobacco industry) Tütünün işlendiği, sigara, puro ve benzerlerinin imalatının yapıldığı sanayi dalıdır.

Tahakkuk Esasına Göre Muhasebe

(Accrual accounting) Belirli bir dö­nemde ödenmemiş olsa da gerçekleşen giderleri dönem gideri, aynı dönemde tahsil edilmemiş olsa bile söz konusu geliri dönem geliri olarak kabul eden muhasebe sistemidir.

Taktik

(Tactic) Taktik kelimesinin kökeni eski Yunancada düzenleme sanatı anlamına gelen “taktike” kelimesidir. Taktik, bir iş yaparken veya bir görevi yerine ge­tirirken “nasıl” sorusuna cevap verir. Değişen durumlara uygun olarak alınan

Taylorizm

(Taylorism) İşçi emeğinden mümkün olduğu kadar fazla yararlanmayı amaç­lamış bir üretim yöntemidir. Üretim fa­aliyetinin teknik ve idari esaslara göre düzenlenmesi olarak tarif edilen rasyonalizasyon, ilk defa Amerikalı bir mü­hendi

Tedarik Zinciri

(Supply chain) Küreselleşme döne­minde, tek bir kentte faaliyet gösteren dev entegre tesisler yerlerini farklı ül­kelerde üretilen parçaların montajının yapıldığı kompakt tesislere bıraktı.

İpi kopan tespihin dünyanın dört b

Temel Yetenekler

(Core competencies) Temel veya çekir­dek yeteneklere dönüş ilkesi bir şirketin veya holdingin tüm gücünü ve kaynak­larını, en iyi olduğu alanlara yoğunlaş­tırması anlamına gelmektedir. Küresel­leşmenin zorunlu kıldığı bu uygulama ho