Toplam Kalite Yönetimi (TKY)

(Total quality management: TQM) Dünya ticaretinin artması ve gümrük vergisi oranlarının azalması sonrasında bir ülkedeki tüketiciler, aynı fiyattaki çok sayıda malın arasından en kaliteli­sini seçme imkânına kavuştu. Firmalar kalite

Toplantıların Verimliliği

(Efficiency of meetings) Yerinde, za­manında ve kurallarına göre yapılırsa, toplantılar iş hayatı ile her tür sosyal ve siyasi faaliyetin vazgeçilmez bir parça­sıdır. Toplantılarda kolektif akıl devre­ye girer ve yeni fikirler gün ı

TRİZ

(TRİZ) Ürün geliştirmeyi ve icatların yapılmasını kolaylaştıran TRİZ’in te­melleri, 1946 yılının Sovyetler Birliği’nde Genrich Sanloviç Altshuller adlı bilim insanı tarafından atılmıştır. Altshuller, dünya ülkelerindeki icatlarla il

Tükenmişlik

(Burnout, fatigue) Tükenmişlik kav­ramı, ilk olarak Herbert Freudenber­ger tarafından tanımlanmıştır. Kişinin enerjisi gücü ve kaynakları üzerinde aşırı talepler ortaya çıktığında tüken­mişlik süreci başlayabilir. Uzun süreli stres

Taramalı Elektron Mikroskobu (TEM)

(Scanning electron microscope: SEM) Odaklanmış bir elektron demeti ile ör­nek yüzeyini tarayarak görüntü elde eden bir elektron mikroskobu türüdür. Elektronlar örnekteki atomlarla etki­leşerek örnek yüzeyindeki topografi ve kompozis

Taramalı Tünelleme Mikroskobu (TTM)

(Scanning tunneling microscope: STM) Atomlar arasında oluşan tünel akımı­nı kullanarak sivri uç sayesinde yüzeyi tarayan ve yüzeyin topografik görüntü­sünü oluşturan mikroskoptur ve yalnız iletkenlerde kullanılabilir.

Tek Elektron Transistorları (TET)

(Single electron transistors: SET) Kü­çük boyutlarda üretilebilen ve tek tek elektronların hareketlerini algılama kapasiteleri bulunan bu transistorlar genellikle nanometre ölçeğinde elekt­ronik devre birimleri olarak ele alın­makta

Teknolojik Tekillik

(Singularity) Teknolojik tekillik yapay zekânın 2040 ile 2050 arasında insan zekâsının düzeyine yetişeceği ve geçe­ceği hipotezidir. Tekillik (singularity) kavramını ilk kez bilim insanı ve bilim kurgu yazarı Vernor Vinge 1993’te ku

Teknolojik Yol Haritası

(Technological roadmap) Bir şirkette, kurumda veya ülkede teknoloji konu­sunda belirli bir sorun ortaya çıktığında önce teknolojik yol haritasının çözüme yardımcı olup olamayacağı tartışılır. Yol haritasının sorunu çözebileceği ka­b

Trend

(Trend) Toplumu ve ekonomiyi veya be­lirli bir sosyal alanı etkileyen değişimin yönünü trendler gösterir. Trend, bir rüz­gâr gibi gözle görülemez ama toplumu ve bireyleri etkisi altına alır. Trendler, sosyal-ekonomik yapı ve gerçekl

Trend Körlüğü

(Trend blindness) Bazı dönemlerde pa­zarın veya toplumun tümünü etkileyen trendler, politikacılar ve üst düzey şir­ket yöneticileri tarafından fark edile­mez. Hayat tarzlarından kaynaklanan bölümlenme (segmentasyon) sürecinin algıla

Turing Testi

(Turing’s Test) Alan Turing’in önerdiği ve “Turing Test” diye bilinen deneme­de bir insanın görünmeyen bir bilgisa­yarla ve görünmeyen bir insanla sohbet ettiği varsayılmıştır. Eğer dinleyici bu ikisi arasında bir ayrım yapamıyorsa

Türkiye'de Yarıiletken Üretimi

Türkiye’de yarıiletken üretimi yapan az sayıda şirket vardır. Aselsan ile Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile kurulan AB MikroNano şirketi ve benzerleri küçük çapta üretim yapmaktadır. TÜBİTAK’a bağlı Yarıiletken Teknolojileri Araş­t

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türk Patent Ve Marka Kurumu 2016  yılında Türk Patent Enstitüsü’nün ye­niden yapılanması ve adının değiştiril­mesi sonrasında sınai mülkiyet hakla­rının korunması ile görevlendirilerek faaliyete geçirilmiştir. Osmanlı İmpa­ratorluğu

Tanzimat Dönemi'ndeki Sanayileşme Hamlesi

Dönemin devlet adamları Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nden sonra İmparator­luk topraklarında da yeni fabrikaların kurulması gerektiğini kavramışlardı. O dönemde fabrikaların kurulması için gereken sermaye birikimi yoktu. Ban­kacılık si