Uluslararası Tahkim

(International arbitration) Ulusla­rarası ticarette taraflar arasında çıka­bilecek anlaşmazlıkların çözümü için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi, Uluslararası Ticaret Odası gibi uluslararası hakemlik kuru­luşlarınd

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu

(International Fund For Agricultural Development: IFAD) Gelişmekte olan ülkelerdeki kırsal yoksulluğu azaltmak ve yeterli beslenmeyi sağlamak ama­cıyla sosyal gelişme ve sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projelere mali katkıda bu

Uluslararası Yatırım Pozisyonu

(International investment position) Ekonominin döviz durumunu yansıtan bir gösterge olan “Uluslararası Yatırım Pozisyonu” TCMB tarafından hesapl

Ulusötesi Şirket

(Transnational corporation) Çok ulus­lu şirketler gibi baskın ulusal kimliği olmayan, belirli ulus devletlerin politi­kalarıyla kontrol edilemeyen çokuluslu bir yönetimi bulunan şirket türüdür. Bu şirketler yüksek kazanç sağlayacakl

UNCTAD

(United Nations Conference on Trade and Develpoment: UNCTAD) Birleş­miş Milletler Ticaret ve Kalkınma Kon­feransı 1964’te kurulmuştur. Kuruluş nedeni gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hadlerinin bozulması, dış borçlarının artmas

UNDP

(United Nations Development Prog­ramme) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 1966 yılında Birleşmiş Millet­ler Genişletilmiş Teknik Yardım Progra­mı ile Birleşmiş Milletler Özel Fonu’nun birleştirilmesi ile kurulmuştur.

Ör

UNEP

(United Nations Environment Prog­ramme) Birleşmiş Milletler Çevre Programı, çevrenin korunması ile ilgili etkinlikleri eşgüdümleyen, gelişmekte olan ülkelere çevre konusunda yardım­cı olan, çevre politikaları konusunda destek veren ve

UNESCO

(United Nations Educational, Scienti­fic and Cultural Organization) Birleş­miş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 1946 yılında kurulmuştur. Genel Konferans, Yürütme Konseyi, Sekreter­lik olmak üzere üç organı olan UNES­CO eğit

UNIDO

(United Nations Industrial Develop­ment Organization) Birleşmiş Millet­ler Sınai Kalkınma Örgütü 1966 yılında kurulmuştur ve merkezi Viyana’dadır. Gelişmekte olan ülkelerde sanayinin kurulması ve geliştirilmesi için teknik yardım sa

Uruguay Görüşmeleri

(Uruguay Round) 1986 ile 1994 arasın­daki bu görüşme raundunda mal ticareti­ne ek olarak hizmet ticareti ile tarife dışı engellerin yeniden tartışılmış ve Güm­rük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaş- ması’nın 1995 yılı başında Dünya

Uyarılmış Yatırım

(Induced investment) Yatırım fonksi­yonunda yatırımı belirleyen değişken­lere bağlı olarak değişen yatırımdır.

Uyarlamada Etkinlik

(Adaptive efficiency) ABD’li iktisatçı Douglas North eserlerinde ekonomide değişim ve gelişmenin, üretken, istikrar­lı, tarafsız ve genel kabul gören kurumların varlığına bağlı olduğunu belirtmiştir. North, bu kurumların uzun vadede

Uyarlanabilir Beklentiler Hipotezi

(Adaptive expectations hypothesis) Bu hipotezde ekonomik karar birimleri­nin öngörülerini, bir önceki dönemde­ki uygulamaların sonuçlarını ve hata paylarını dikkate alarak oluşturdukla­rı varsayılır. Bu hipotezde beklentiler, ekonom

Uygun Senet

(Eligible paper) Merkez Bankası’nın reeskont için kabul edilebilir gördüğü finans aktifleridir.

Uzlaşma Fiyatı

(Settlement price) Borsa Uzlaşma Ko­mitesi tarafından her bir ticari oturu­mun kapanışında belirlenen ve takas odasının net kazanç ve kayıpları ile ge­lecek günün fiyat sınırlarını saptamada kullanılan resmi fiyattır.

Uzlaştırma

(Arbitration) Toplu iş sözleşmesi uyuş­mazlıklarında oluşturulan uzlaştırma kurulu aracılığıyla işçi ve işveren ara­sında anlaşmaya varılması için yapılan çalışmalardır.

Uzmanlaşma

(Specialisation) Ülkelerin, bireylerin, şirketlerin veya kurumların üretime yönelik çabalarını, yeteneklerini ve bil­gilerini çok sayıda alanda değil, sınırlı bir alanda yoğunlaştırarak verimlilikle­rini artırmayı amaçlamasıdır.

Uzun Dönem

(Long run) Firmanın üretim sürecin­de kullandığı tüm girdilerin miktarını dolayısıyla üretim ölçeğini değiştirebi­leceği kadar uzun bir zaman aralığıdır.

Uzun Dönem Marjinal Maliyet

(Long-run marginal cost) Uzun dö­nemde herhangi bir üretim düzeyin­de toplam maliyetteki değişimin üre­timdeki değişmeye oranlanmasıyla hesaplanan, üretimde bir birimlik de­ğişmenin toplam maliyette yol açtığı değişimdir. Her bir ür

Uzun Dönem Ortalama Maliyet

(Long-run average cost: LRAC) Uzun dönem maliyetin toplam üretim mikta­rına bölünmesiyle hesaplanan, bir birim mal üretmek için katlanılan maliyettir.