Uzun Dönem Toplam Arz Eğrisi

(Long run aggregate supply curve) Reel gayrisafi yurtiçi hasıla ile fiyatlar genel düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri olup uzun dönemde reel gayrisafi yur­tiçi hasılanın doğal düzeyine ulaşacağı varsayımıyla fiyatlar genel düz

Uzun Dönemde Firma Dengesi

(Long-run equilibrium of firm) Kısa vadenin aksine firmalar uzun dönemde sabit olan faktörlerini de değiştirebil­me imkânına sahiptir. Uzun dönemde teknolojide de değişiklikler ortaya çıka­bilir. Bunların ötesinde eğer firmanın bulu

Uzun Dönemde Oligopol Dengesi

(Long run equilibrium under oligopoly) Herhangi bir firma faaliyeti sonunda kısa vadede kâr elde edebiliyorsa, orta veya uzun vadede durum değişebilir. Piyasaya giriş serbestliği varsa kısa dönemde elde edilen kârlar piyasaya yeni f

Uzun Vadeli Kredi

(Long term credit) Özellikle yatırım ve kalkınma bankaları tarafından önemli projeler için açılan ve vadeleri 5 ile 15­20 yıl arasında olan kredi türüdür.

Uzlaşma Kültürü

(Culture of conciliation) Uzlaşmanın kökü “uz”, Türkçe’de sıfat olarak iyi, usta ve bir sanat sahibi, isim olarak ise us (akıl), öz, başarı ve erk anlamına ge­lir. Uzlaşma, kişinin aklını kullanarak, işin özünü anlaması ve karşılıkl

Ufuk Tarama

(Horizon scanning) Geleceği belirleye­cek değişim unsurlarının sistematik ve düzenli olarak incelenmesini tanımla­yan bir terimdir. Bu terim “ortam tara­ma” (environmental scanning) olarak da kullanılmaktadır.

Uluslararası Araçlar ve Sistemler Yol Haritası

(International Roadmap for Devices and Systems: IRDS) Moore Yasası’nın gelişimini bir yol haritası ile izleyen Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası, çalışmalarını tamamladıktan sonra Uluslararası Araçlar ve Sistem­ler Y

Uluslararası Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası

(International Technology Roadmap of Semiconductors: ITRS) ABD’de 1991 yılında hükümet, sanayi-üniversite iş­birliği ile kurulan Ulusal Yarıiletken Teknolojisi Yol Haritası (National TechnologyRoadmap of Semiconductors) örgütlenmesi

URL

(Uniform Resource Locator) İnternette herhangi bir adrese karşılık gelen stan­dart formata uygun karakter dizisidir.

Uygulama

(Application) Bilgisayarda kullanılmak üzere geliştirilen yazılımların adıdır.

Uzman Sistemler

(Expert systems) İnsan uzmanlığında geliştirilmiş bir bilgi tabanından so­nuçlar çıkararak belirli bir alan veya uy­gulama sahasında problemlerin ustaca çözümünü sağlayan bilgi tabanlı bir bil­gisayar sistemidir. 70’li yıllarda Edwa

Uzun Kuyruk

(Long Tail) İnternetin bir firmaya, en büyük mağazaların fiziki sınırlarını bile aşan sayıda ürünü sergileme ve satışa sunabilme imkânını sağlaması, girişimcilere yeni ufuklar açmıştır. 10 bin kişinin yaşadığı bir semtte ortalama bü