Vergi Oranları

(Tax rates) Vergi borcunu hesaplaya­bilmek için vergiye konu olan matraha uygulanan rakama vergi oranı denir. Götürü usule tabi vergiler dışındaki her verginin dayandığı bir veya daha çok vergi oranı vardır. Vergi matrahı ile olan i

Vergi Politikası

(Tax policy) Belli ekonomik, mali ve sosyal amaçlara ulaşmak için vergilerin miktar ve bileşiminde yapılan düzenle­meler ve ayarlamaların bütününü ifade eder. Maliye politikasının en önemli unsurlarından biri olan vergi politika­sın

Vergi Teşvikleri

(Tax incentives) İhracatı teşvik etmek, yatırımlara ayrılacak fonları artırmak veya yatırımların istenen sektör veya bölgelere kaymasını sağlamak amacıyla vergi yükünün azaltılmasına veya belir­li bir süre vergilerin kaldırılmasına

Vergi Usul Kanunu

1950’de çıkarılan 1963’te değiştirilen bu kanun vergi tarhiyatı ve inceleme­leri, vergi suçları ve cezaları ile benzeri konuların uygulamasında kullanılacak yöntemler konusunda temel ilke ve ku­ralları içermektedir.

Vergi Yükü

(Tax burden) Vergi yükü genel olarak kişilerin mal varlığında vergileme so­nucunda ortaya çıkan azalmadır. Di­ğer bir deyişle vergi yükü, vergilerin kişiler üzerindeki parasal etkisidir. Vergi yükü, fiilen ödenen veya yansı­ma yoluy

Veri

(Data) Birden fazla bireyin, belli bir amaca yönelik faaliyetlerinde daima söz konusu olan haberleşmenin birer unsuru olarak “bilgi” (information) ve “veri” (data) kavramlarını görülmekte­dir. Haberleşme ile iletilen ve bireyle­rin

Veri Depolama Kuruluşu

(Trade Repository) Tezgâh üstü türev piyasa reformu kapsamında tanımla­nan ve tezgâh üstü türev piyasalarda gerçekleştirilen alım satım işlem veri­lerinin raporlandığı kuruluşlardır.

Veri Gecikmesi

(Data lag) Ekonomi politikasını oluş­turanların ekonominin durumu hak- kındaki verileri eş anlı olarak değil, belli bir zaman sonra elde etmeleri nedeniy­le ortaya çıkan iç gecikme türüdür.

Verim Eğrisi

(Yield curve) Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerde­ki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Dikey eksende verim (yield), yatay eksende ise vadeler yer alır.

Verimlilik

(Productivity, efficiency) Belirli bir üretim miktarı (çıktı) ile bu üretimi elde etmek için kullanılan faktörler (girdi) arasındaki oranla ifade edilen bir terimdir. Verimlilik formülü aşağı­daki biçimde yazılabilir:

     

Vesika Sistemi

(Rationing) Savaş, kıtlık ve benze­ri olumsuz durumlarda temel ihtiyaç maddelerinin üretimi, arzı ve ithalatı sınırlı düzeylerde kaldığında kamu oto­ritesi mevcut stokların kişi başına eşit olarak dağıtılmasına karar verebilmek­tedi

VIX Volatilité Endeksi

(Chicago Board Options Exchange Vo­latility Index) VIX endeksi Chicago Board Options Exchange (CBOE) adlı kuruluş tarafından S&P 500 endeksi opsiyon değerleri esas alınarak hesap­lanır. Endeksteki değişim sonraki ay için beklent

Virman

(Transfer) Fransızca kökenli bir keli­medir. Bir banka hesabındaki fonların, bir başka hesaba aktırılması anlamını taşır. Türkçede, bankalara, hesabı bu­lunan kişilerce verilen ödeme emirle­ri anlamında da kullanılır. Bir işletme ve

Viyana Okulu

(Vienna School of Economics) Viyana Okulu veya Avusturya Okulu bir eko­nomik düşünce ekolü olmaktan çok bir akıl yürütme yolu, bir analiz tekniği, bir araştırma programı ve diğer ekonomi düşünce okullarından farklı bir teorik sistem

Vasatlık Tuzağı

(Trap of mediocrity) Bir ülke veya kurumda geçerli ölçü sıradanlık oldu­ğunda kimse, kendi kabuğunu kırmak, içine hapsolduğu çemberin dışına çık­mak ihtiyacını hissetmez. Bu ortamda “mükemmel”, “en iyi” ve “yüksek per­formans” gibi

Vizyon

(Vision) Geleceği beyinde kurmak ola­rak tanımlanabilen “vizyon”, beyindeki göz, zihindeki radardır. Gelişmenin yol haritası çizilirken vizyon bir pusula görevini görür. Vizyon için zengin bir hayal gücü gereklidir ama bu hayaller a

Volatilité Ortamında Yönetim

(Management of volatility) Oynak­lık veya yabancı dillerdeki karşılığı ile volatilite, finans sözlüklerinde “bir pi­yasada, değerlerinin sık sık ve hızlı bir şekilde inip çıkması, dalgalanması” ola­rak tanımlanır. “Volatil” kelimesi

Varsayılan Biçim

(Default format) Kullanıcının farklı bir işlem yapmadığı takdirde bilgisayar ek­ranında kendiliğinden beliren veya oto­matik olarak gerçekleştirilen biçimdir.

Veri

(Data) Enformasyonun, iletişim, yo­rumlama veya işleme için uygun bi­çimde düzenlenmiş şeklidir. Verinin bilgiye dönüşmesi için işlenmesi ge­rekmektedir. Bu işleme faaliyeti hem insanlar hem de makineler tarafından yapılmaktadır.

Veri Madenciliği

(Data mining) Veri madenciliği büyük ölçekli veriler içinde belirli bir bilgiyi veya örüntüyü arama, tanıma ve seçme işlemlerinin bütünüdür. Veri madenci­liği kümeleme, veri özetleme, değişik­liklerin analizi, sapmaların tespiti gib