Yardımcı Kanal Kuruluşu

(Facilitating channel institution) Üre­tici firmaya ürün dağıtımında yardımcı olan ancak söz konusu ürün üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan nakliyat kuruluşları, bağımsız depolar ve pazar­lama araştırmacıları gibi kuruluşlardır.

Yaşlanma

(Aging) Bir malın stokta bulunduğu sü­renin uzunluğudur. Bu sürenin uzaması durumunda maliyetler yükseleceği için “yaşlanan” ürünler çeşitli kampanya­larla satışa sunulur.

Yatay Fiyat Saptaması

(Horizontal price-fixing) Aynı dağıtım kanalı seviyesindeki rakipler arasında fiyat seviyesinin belirlenmesi amacıyla yapılan gizli ve yasal olmayan ittifaktır.

Yeniden Lanse Etmek

(Relaunching) Hem ürün veya hizmet üzerinde, hem de diğer pazarlama kar­ması unsurları üzerinde değişiklikler ya­pılarak bir ürünün tekrar pazara sunul­masıdır. Bu sürece “relansman” da denir.

Yeni Ürün

(New product) Yeni bir ürün için finansman kaynağı, teknoloji, ara malları ve dağıtım kanalları gereklidir. Ancak yeni ürünün hayat hikâyesi hep insan beyninde başlar. Girişimci ruha sa­hip bir insanın, düşünürken, okurken, gezerken

Yeşil Tüketicilik

(Green consumerism) Bu sosyal akıma mensup tüketiciler çevre konusunda duyarlıdır ve bu duyarlılığını tüketi­minin içeriğine de yansıtır. Bu tüketici grubu doğal varlıklara zarar vermeyen veya fiziksel çevreye asgari düzeyde zarar v

Y Kuşağı

(Y Generation) ABD’de 1977-1998 yıl­ları arasında doğmuş ve bir kuşak ola­rak ortak davranışlar ve yaşam beklen­tileri sergileyen insanlara verilen addır.

Yabancı Para Net Pozisyonu

(Foreign currency net position) Banka­ların döviz varlıkları toplamı ile döviz yükümlülükleri toplamının Türk Li­rası karşılıkları arasındaki farkı ifade eder. BDDK tarafından hesaplanan bu finansal büyüklük haftalık bültenler ile k

Yabancı Sermaye Yatırımları

(Foreign direct investments: FDI) Os­manlı İmparatorluğu döneminde yabancı sermaye yatırımları için ayrı bir mevzuat yoktu. Yatırım imtiyazı için başvuran her yabancı sermaye sahibi ile ayrı ayrı gö­rüşülür ve sermayedarın yükümlülü

Yakınsama

(Convergence) Değişik ülke ekonomile­rindeki temel göstergelerin zaman için­de birbirine yaklaşmasını ifade eden bir kavramdır. Tek bir ülke için “yetişme” kelimesi de kullanılmaktadır.

Yan Sanayi

(Subsidiary industry) Belirli bir sek­törde büyük sanayi şirketlerine ara malı ve parça üreten ve ana sanayinin belirlediği biçim ve kalitede üretim yapan sanayidir. Küreselleşme döne­minde büyük şirketlerin ucuz ve kali­teli parça

Yan Ürün

(By product) Üretim süreci sonunda teknik nedenlerle ana ürünle birlikte ortaya çıkan ürünlerdir.

Yapı Kooperatifleri

Üyelerinin konut ihtiyaçlarını karşı­lamak amacıyla kurulan ve yapıların tamamlanmasıyla varlığı sona eren bir kooperatif türüdür. 1970 ile 1990 arasında orta sınıfın ev sahibi olmasını kolaylaştıran işçi yapı kooperatiflerine dönem

Yapı Kullanma (İskân) İzinleri

(Housing permits) İnşaat sektörünün en önemli faaliyeti olan konut üretimi, şehirleşme, halkın barınması ve istih­dam gibi konuları da kapsadığından, sektörün gelişimi sosyo-ekonomik ya­pının da gelişiminin göstergelerinden birini o

Yapısal Bütçe Dengesi

(Structural budget balance) Gerçekle­şen üretim seviyesinin potansiyel üre­tim seviyesine eşit olması durumunda oluşacak olan bütçe dengesidir ve ger­çekleşen bütçe dengesinden devresel bütçe dengesinin çıkarılması suretiyle elde ed

Yapı ve Kredi Bankası

Yapı ve Kredi Bankası, 9 Eylül 1944’te Kazım Taşkent ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Taşkent kimya mühendis­liği eğitimi almış ve 30’lu yıllarda bazı şeker fabrikalarını kısa sürede kurarak dönemin yöneticilerin takdirini kaz

Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli

(Build-operate-transfer (BOT) model) Özel sektörün ve yabancı sermayenin büyük yatırım projelerinin yapımını üstlenmesi için geliştirilen bir modeldir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu yöntemle yabancı sermayeye kilometre garantis

Yarı Dayanıklı Tüketim Malları

(Semi-durable goods) Giyim eşyası, ayakkabı, kırtasiye, mutfak eşyası ve benzeri tüketim malarını tanımlayan ve milli gelir hesaplarında da kullanı­lan bir terimdir.

Yarılanma Süresi

(Half-life) Bir radyoaktif izotopun atomlarının yarısının parçalanması için gerekli olan süredir. Bu terim kirle­tici etki süresi açısından tarım ilaçları ve diğer kirleticiler için de kullanılır.

Yatırım

(Investment) Yatırımlar, ekonominin gelecekteki mal ve hizmet üretiminin düzeyini belirler. Ekonomik anlamı ile yatırım, ömrü bir yıldan fazla olan mal­lara yapılan fiziki yatırımdır. Paranın banka mevduatına veya diğer yatırım araç