Yetki Devri

(Delegation of authority) Bir işletme­de veya kurumda üst yönetimin, yetki­lerinin bir bölümünü yönetimin daha alt kademelerine devretmesidir. Dev­redilen yetki gerektiğinde geriye alı­nabilir. Yetki devredilen kişilere karar verebi

Yetkilendirme

(Empowerment) Şirketlerde yetki dev­ri uygulaması özellikle küreselleşme döneminden sonra yetersiz kalınca yetkilendirme uygulamasına geçildi. Yetkilendirmede, yetki devrine göre hareket alanı daha geniş, karar alma yetkisi daha güç

Yevmiye Defteri

(General journal, day book) İşletme muamelelerinin, muhasebe faaliyetleri içinde tarih sırasıyla içine kaydedildi­ği kayıt defteridir. İlk kayıt işlemlerini kolaylaştıran özel amaçlı yevmiye def­terlerinin kullanılması artmakla bir­

Yönetim Bilgi Sistemi

(Management information system:MIS) Bir işletmede üst yönetime bilgi akımı sağlamak için kurulan sistemdir. Bilgisayar destekli bu sistem sayesinde yöneticiler doğru bilgiye tam zamanında ulaşabilir. Sistemde hem işlenmiş bilgi­ler

Yönetimde Esneklik

(Flexibility in management) Şirketle­rin ekonomik ve teknolojik ortamdaki değişime en etkin ve kısa bir sürede uyum sağlaması düşüncede ve uygula­madaki esneklik ile mümkün olur. Es­neklik uyum ve çözüm için yeni araçla­rın kullanıl

Yönetimde Kuşak Çatışması

Aile şirketlerinde kurucularla sonra­ki kuşak arasındaki düşünce görüş ve yöntem farklılıkları bazen sorunlara yol açabilir. Şirketi kuran babanın en büyük hayali kurulan işi çocuklarının daha da büyütmesidir. Diğer taraftan “kuru­c

Yönetime Katılma

(Workers participation) Bir işyerinde, işleteme veya teşebbüste işçilerin alı­nan kararlara demokratik bir mekaniz­ma içinde katılmalarıdır. Bu katılım ka­rarların uygulanması ve sonuçlarının denetiminde de söz ve karar hakkı verir.

Yönetim Guruları

(Management gurus) Sanskritçede “pir” , “büyük üstat” ve “lider” anlam­larına gelen “guru” kelimesi 1970’ten sonra yönetim konusunda çığır açan kişiler için kullanılmıştır. Değişim dö­nemlerinde iş insanları ve yöneticiler, ortaya ç

Yönetim Kurulu

(Board of directors) Bir tüzel kişiliğin işlerini yönetmekle görevli organdır. Şirketlerden sivil toplum kuruluşları­na kadar her tüzel kişilikte bulunması gereklidir. Yönetim kurulunun üyeleri kural olarak genel kurullar tarafından

Yönetişim

(Governance) Yönetişim günümüzde “birlikte yönetim” anlamında kulla­nılmaktadır. Yönetim döneminde ürün veya hizmetin kalitesi ön planda tutu­lurken, yönetişim döneminde temel kavram “yaşam kalitesi” olmaktadır. İşçilerin, tüketicil

Yapay Sinir Ağları

(Artificial neural networks: ANN) Ya­pay sinir ağlarının öğrenme yeteneği vardır ve farklı algoritmalarla öğren­me yöntemi değiştirilebilir. Ağa girilen bilgiler aynen beyinde olduğu gibi ağın tamamına yayılarak saklanır ve gerek­ti

Yapay Zekâ(YZ)

(Artificial intelligence: Al) Yapay zekâ, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontro­lündeki bir robotun, çeşitli faaliyetle­ri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme becerisidir. 20. yüzyılın ilk yarısında yapay zekâ ve robotiki

Yazılım

(Software) Bir bilgi işleme sisteminin programları, işlemleri, kuralları ve ilgili dokümantasyonunun tamamı veya bir bölümüdür.

Yeni Ekonomi

(New economy) İnternetin 1995 yılın­dan sonra yaygınlaşması ile özellikle zengin ülkelerin sermaye piyasaların­da bilişim ve iletişim şirketlerine yo­ğun bir ilgi başlamıştı. O yıllarda ana­listler ve yorumcular ekonomide yeni bir d

Yönlendirici

(Router) Bir ağ ile diğeri arasındaki ile­tişimi sağlayan bir cihazdır.

Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım

(Top-down approach) Nanoteknolojide bu yaklaşım büyük makinelerin işlevinin korumak koşulu ile mümkün olduğu kadar küçültülmesi anlamına gelmektedir.

Yapısal Reformlar Gündemde

Büyümenin cari açığı da tırmandırması nedeniyle frene basılınca 2012’de ekono­mi yavaşladı. İleri teknoloji ile üretim ve ihracat yapan sanayi tesislerinin kurul­ması için çıkarılan teşvik paketleri, ya­tırımlardaki duraklama nedeni

Yapay Zeka ve Robotik

M.S. 260: Tyros’lu Porfiri mantık bi­liminin ve bilgi edinmenin ilkelerini açıklayan İsagoci adlı kitabı yazdı. 17. yüzyıla kadar Osmanlı döneminin med­reselerinde İsagoci mantığı okutuldu.

1206: