Hassas Ürün

(Sensitive product) Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın yürür­lüğe girdiği 1996 yılından sonra Türki­ye’nin üçüncü ülkelerden yaptığı itha­latta, yerli üreticileri korumak amacı ile Ortak Gümrük Tarifesi düzeyleri üs­tünde gümrük vergisi uyguladığı sanayi ürünlerini tanımlar.