Hazine

(Treasury) Hazine, devlet bütçesi çer­çevesinde yapılacak hizmetler için ge­rekli para akımını sağlayan bir kamu yönetim birimidir. Devletin kasadarlı- ğını yapan bu kuruluş, başkent dışında­ki işlemlerini kendisine bağlı mal san­dıkları ve mülki-askeri saymanlıklar aracılığı ile yürütür. Hazinenin kesin­tisiz yerine getirmek zorunda olduğu görevlerin başında devlet ödemelerinin yer ve zaman yönünden ayarlanması gelir. Hazine, devlet hizmetlerinin ak­samadan ülke içinde ve dışında yürü­tülmesi için gerekli parayı zamanında, emre hazır bulundurmak zorundadır. Merkez Bankası’nın faaliyete geçtiği 1931 yılından bu yana Hazine ödeme­lerini ve tahsilatını bu banka aracılığı ile yapar. Merkez Bankası şubesinin bulunmadığı yerlerde de Ziraat Bankası’nın katkısı sağlanır. Hazine, paranın yabancı paralarla değişiminin kural­larını belirlediği gibi, Merkez Bankası ile yakın işbirliği yaparak izlenen eko­nomi politikasına göre para arzını da düzenler. Ayrıca madeni para basma ve piyasaya sürme yetkisi bütünüy­le Hazine’ ye verilmiştir. Devletin dış borçlarının yönetiminden de Hazine sorumludur.

2018’den önce Hazine ile ilgili görev­leri Hazine Müsteşarı yürütmekteydi. Daha sonra bu görev ve yetkiler Hazi­ne ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’ne dev­redilmiştir.