Hazine ve Maliye Bakanlığı

10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkan­lığı kararnamesi ile Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın esas gö­revi, maliye ve ekonomi politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve bu politikaları uygulamak olarak belirlen­miştir. Bakanlık, devlet hesaplarını tuta­rak, saymanlık hizmetlerini yürütmekle ve gelir düzenlemelerine ilişkin çalış­malar yapmakla görevlendirilmiştir. Bu görevler ile ilgili her türlü mevzuatın da bakanlık bünyesinde hazırlanması ön­görülmüştür. Bakanlığın görev ve yetki alanına giren konular arasında vergi in­celemelerine ilişkin temel politikaları belirlemek, hazine işlemleri, kamu fi­nansmanı, kamu sermayeli kuruluşlar, ikili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler, uluslararası ekonomik kuruluşlarla iliş­kiler ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyet­ler de bulunmaktadır. Bakanlık, topluma perspektif sağlayan politika önerilerini katılımcı bir yaklaşımla belirleyerek özel kesim için orta ve uzun dönemde belir­sizlikleri giderici genel bir yönlendirme görevini de üstlenmektedir.

Bakanlığın teşkilat yapısı bu görevler için yeniden belirlenmiştir. Kamu Fi­nansmanı Genel Müdürlüğünün temel görevleri daha önce Hazine Müsteşarlı­ğının görev alanına giren konuları kapsa­maktadır Yeni yapıda Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün adı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü olmuştur. Ge­lir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün adı Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bakanlığın teşki­lat yapısındaki diğer birimlerin bazıları şunlardır: Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Dış Eko­nomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Sigor­tacılık Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Sigorta Denetmenleri Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Hazine Kontrolörleri Kurulu.