Heckscher-Ohlin Teorisi

(Heckscher-Ohlin Theory, factor pro­portions theory) Mukayeseli üstünlük modeline emeğin yanında ikinci bir üre­tim faktörü olarak sermayenin de dahil edilmesi ile ortaya konan bir teoridir. Klasik mukayeseli üstünlük analizinde üretim faktörü olarak yalnız emek ele alınmakta ve dış ticarete konu olabile­cek malların fiyatları arasındaki oran, üretim fonksiyonlarının gösterdiği hası­la / emek oranlarına bağlanmaktadır. E. Heckscher ve B. Ohlin’in geliştirdikleri modelde sermaye de bir faktör olarak dış ticareti etkilemektedir. Bununla be­raber Heckscher-Ohlin Teorisi de as­lında “Mukayeseli Üstünlükler Teorisi” ile aynı düşünceye dayanmaktadır: “Her ülke ucuza ürettiği mallarda ihtisaslaşıp o malları ihraç edecek ve karşılığında pa­halıya üretmek durumunda bulunduğu malları satın alacaktır.”

Bir ülkenin belli malları ucuza mal et­mesinin nedeni, o malların üretiminde nispeten bol ve ucuz olan faktörün kul­lanılmasıdır. Üretim faktörlerinin nispi bolluğu ise şöyle tanımlanabilir:

Hangi ülkede bir faktörün miktar ola­rak diğerine oranı karşı ülkedekinden büyükse, o faktör adı geçen ülkede daha boldur. Ancak faktörün göreli olarak miktarlar cinsinden bolluğu veya kıtlığı tek başına bir anlam ifade etmez. Mik­tarı bol olmakla beraber, fiyatı yüksek­se adı geçen faktör kullanılarak yapılan üretimin maliyeti yine mukayeseli ola­rak yüksek olacaktır. Bu durum şu ikin­ci tanımı gerektirmektedir: “Bir ülkede bir faktöre yapılan ödemelerin diğer faktöre yapılan ödemelere oranı karşı ülkedekinden küçükse o faktör adı ge­çen ülkede nispi olarak daha bol halde bulunmaktadır.”