Hicks Yansız Teknolojik Gelişme

(Hicks neutral technological change) Teknolojik gelişme sonrasında emek ve sermayenin verimliliklerinin aynı oranda artması nedeniyle üretimde kullanılan sermayenin oranının sabit kalması durumunu tanımlar. Bu durum emek ile sermaye faktörünün gayrisafi yurtiçi hasıladan aldıkları payın oranı­nın değişmeden devam etmesi ile so­nuçlanır.