Hileli Vergi Suçu

Çift defter kullanma, sahte veya içeri­ği itibariyle yanıltıcı vesikalar tanzim etme veya bunları bilerek kullanma, ve­sikaları tahrif etme gibi fiillerle vergi­nin zamanında tahakkuk ettirilmeme­sine veya eksik tahakkuk ettirilmesine sebebiyet verilmesidir.