İcmal

(Abstract account) Faaliyetleri geniş olan ve işbölümü yapan işletmelerde ve özellikle bankalarda günlük işlemlerin cinslerine göre ve toplu olarak tespiti için düzenlenen cetvellere “icmal” denir. Çeşitli servislerin her işlem için hazır­ladıkları fişlere ve hesap planına göre borçlu ve alacaklı ana hesapları ve bun­ların yardımcı hesaplarını icmal cetveli ile karşılaştırarak kayıtlar yapılır. İcmal cetvelleri her işletmenin ihtiyacına göre servislerince hazırlanır ve muhasebeye gönderilir. Muhasebe servisi, çeşitli ser­vislerden gelen kasa ve mahsup fişlerini ait oldukları ana hesaplarda toplayarak “günlük genel icmal” cetvelini hazırlar.