İhracatın İthalatı Karşılama Oram

(Coverage ratio) İhracatın ithalata bö­lünmesiyle bulunur ve dış ticaretin genel seyri konusunda fikir verir. Bu oranın sü­rekli olarak yüzde 60’ın altında kalması olumsuzluk işaretidir. Bu oran sektörle­rin dış ticareti ve diğer ülkeler ile yapılan dış ticaret için de hesaplanabilir.