İktisadi Yönelim Anketi (İYA)

(Business Tendency Survey: BTS) İk­tisadi Yönelim Anketi’nin (İYA) amacı, imalat sanayisinde faaliyet gösteren iş­yerlerinin ülke ekonomisine yön veren üst düzey yöneticilerinin, yakın geçmi­şe ilişkin değerlendirmelerinin, mevcut duruma ilişkin görüşlerinin ve geleceğe yönelik beklentilerinin izlenmesidir. Bu izlemenin sonucunda imalat sanayi­sinin kısa dönemdeki eğilimlerini yan­sıtacak göstergeler üretilmektedir. Anket TCMB tarafından düzenlenir. Ankete 1700 ile 2 bin 100 arasında sa­nayici katılır. İYA her ay itibarıyla uy­gulanmakta olup, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 28 sorudan oluşan soru formu, diğer aylarda ise 22 sorudan oluşan soru formu kullanılmaktadır. Te­mel amaç, ekonomideki gidişin yönünü araştırmaktır. Bu nedenle katılımcılardan içinde bulunulan dönemi, önceki dönemle karşılaştırmaları istenir.

Aylık ankette, üretim, istihdam, stok­lar, satış fiyatı, birim maliyeti, kapasite kullanım oranı, üretici fiyatları enflas­yonu, kredi faiz oranı ve ekonomideki genel gidişat hakkında toplam 22 soru bulunur. Siparişler bölümünde ayrıca ihracat siparişleri ile ilgili sorular da yer alır. Bu soruların beşi mevcut duru­mun değerlendirilmesine, 15’i geçmişe ve geleceğe yönelik eğilimlere, ikisi de oran tahminine ilişkindir.

Üç ayda bir aylık sorulara ilave olarak altı soru ile üretimi kısıtlayan faktörler, üretim kapasitesi düzeyi ve mevcut si­pariş kayıtları konusundaki bilgiler alı­nır. Ayrıca üretim süresi ile yurtiçi ve yurt dışındaki rekabet gücüne yönelik değerlendirmeler de anket kapsamın­dadır. Anketin bütününün değerlendi­rilmesi ise konjonktürün yönü hakkın­da bilgi verebilir. 1987 yılında başlayan İYA çalışması, 2006 yılında AB sanayi anketlerine uyumlu hale getirilmiştir. 2007 yılbaşından itibaren üç aylık an­ket uygulamasına başlanmıştır. İYA referans ayın sonundan beş gün önce kamuoyuna açıklanmaktadır.

Anketin değerlendirilmesi: İYA, ekonominin gidişi konusunda çok yön­lü ve ayrıntılı fikir edinmek isteyenler için çok uygundur. Kapasite kullanım oranları ile ilgili TCMB hesaplama­ları da bu ankete verilen cevaplardan üretilir. Bu anket ile ilgili bültende her soru için bir çizelge ve grafik vardır ve hesaplamaların sonucu “denge oranı” adı altında sunulmaktadır. Denge oranı, hesaplama sürecinde İYA’nın ilgili so­rusuna toplam cevap verenler içerisin­de pozitif (arttı, artacak, daha iyimser, normal üstü, iyileşti) ve negatif (azaldı, azalacak, daha kötümser, normal altı, kötüleşti) cevap verenlerin yüzdelerinin farkıdır. Aradaki fark pozitifse yö­nelimin iyimser olduğu yorumu yapılır. Farkın negatif olması ise kötümserliğin yaygınlaştığını düşündürür. Bir ayın denge oranı, bir önceki ay ve önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında in­celenen konunun yönelimi konusunda gerçekçi bir fikir elde etmek mümkün olabilir. Ekonomik gelişmeler hakkın­da fikir sahibi olmak isteyenler özellikle siparişler ile ilgili anket sonuçlarından ekonominin gelecek iki-üç ay içindeki seyri hakkında ipuçları elde edebilir.