İmkânsız Üçlü

(Impossible trinity) Kanadalı iktisat­çı Robert A. Mundell’in çalışmaları ile tartışılmaya başlanan bir para ve kur politikası olgusudur. 1999 yılında No­bel Ekonomi Ödülü almış olan Mundell, küreselleşme döneminde ortaya çıkan sorunları analiz etmiştir. Konu ile ilgili hipoteze göre küreselleşme dö­neminde bir ekonomide aynı anda hem sermaye hareketlerinin serbest olması hem bağımsız bir para politikası izlen­mesi hem de döviz kurunda istikrarın sağlanması imkânsızdır. Ancak 2008­2009 Küresel Krizi sonrasında gelişmiş ülkelerin dünyayı paraya boğması, ser­maye hareketlerinin serbest olduğu bir ortamda gelişmekte olan ülkeleri hem bağımsız para politikası izlemeye hemde döviz kurunda istikrarı sağlamaya zorlamaktadır.

Türkiye 1994 ve 2001 yılındaki eko­nomik krizlerde imkânsız üçlünün yol açtığı sorunları yaşamıştır. 8-9 Ağustos 1989 Kararları ile sermayenin ülke­ler arasında serbest dolaşımı rejimini uygulamaya başlayan Türkiye sonraki yıllarda özellikle döviz kurlarını istik­rarlı bir düzeyde tutmayı hedeflemiştir. Bu ortamda ekonomi 1991 yılında bir resesyon yaşamıştır. 1993’te Hazine ihalelerini iptal ederek faiz oranlarını düşürmek isteyen dönemin hükümeti ise 1994 Krizi’nde kurların hızlı yükse­lişine engel olamamıştır. 2000 yılında enflasyonu düşürmek için kurların de­netim altına alınması denenmiş, ancak bu uygulama başarısız sonuç verince 2001 Şubat ayında dalgalı kur rejimine geçilmiştir.