İnce Ayar

(Fine tuning) Bu terim uygulanan eko­nomik politikalar çerçevesinde makroekonomik büyüklüklerde yapılan ufak değişiklikleri tanımlamaktadır. Faiz ve vergi oranlarında, kur ve dış ticaret po­litikalarında, toplam talebi ve genel fi­yat düzeyini dengeye getirmek üzere ya­pılan değişiklikler “ince ayar” önlemleri arasındadır. Bu tür önlemler Keynesyen ekonomi politikalarının uygulandığı ül­kelerde gündeme gelebilir. Finansal yö­netimde, ince ayar terimi yatırım stra­tejisinde yapılan küçük değişiklikler ve geliştirmeler için kullanılır. Algoritma temelli stratejilerde ince ayar, kodlamadaki değişiklikleri ifade eder.