İnşaat Göstergeleri

(Indicators of construction) İnşaat sektöründeki son durum ve beklen­tiler hakkında bir fikir edinmek için TÜİK’in aşağıdaki istatistiklerine ba­kılması gerekir:

İnşaat maliyetleri: Bina inşaat ma­liyeti istatistiklerinde işgücü ve diğer girdi fiyatlarındaki değişim verilir. Ma­liyetteki artış, fiyatlara da yansıyacağı için bu veriyi dikkatle incelemek ge­rekir. Demir ve çimento fiyatlarındaki artış, daha istatistiklere girmeden eko­nomi basınında haber olur. Bu gösterge her üç ayda bir ve dönem sona erdikten 20 gün sonra açıklanır.

İnşaat sektörünün cirosu: Ciro en­dekslerinde diğer sektörler yanında inşaat sektörü hakkında da bilgi var­dır. Ciro değerleri iş hacmi konusunda ipuçları verebilir.

Güven endekslerinde inşaat: Tüketi­ci güven endeksinde, tüketicilerin konut satışı ve tamiri konusundaki eğilimleri yansıtılır. Bu verilerden konut talebi ko­nusunda bir fikir edinmek mümkündür. Sektörel güven endeksinin inşaat bölü­mündeki sonuçlar ise inşaatçıların ge­leceğe nasıl baktığı konusunda ipuçları verir. Ekonomik güven endeksinin bir bileşeni de inşaat faaliyetidir.

Sektör faaliyeti: Milli gelir istatistik­lerinde inşaat iki yerde incelenir. Faali­yet dallarına göre üretim esas alınarak yapılan hesapta inşaat ayrı bir kalem olarak gösterilir. Harcamalar üzerin­den hesap yapıldığında inşaatın yeri, yatırımlar bölümüdür. İnşaat ruhsatları ve yapı kullanma (iskân) izinleri ile birlikte yukarıdaki is­tatistikler incelenip, kişisel gözlemler ve ekonomi medyasındaki haberler de dikkate alındığında inşaat sektöründe­ki gidiş hakkına kapsamlı ve gerçekçi bir fikir edinmek mümkün olur.