İş Kültürü

(Business culture) Şirketin, belirli bir alanda rekabet avantajı kazanması an­cak bu alanlara özgü bir altkültürün geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Şirket kültürünün şemsiyesi altında serpilen bu altkültürler şöyle özetlenebilir:

Büyüme kültürü: Şirket, belirli bir dö­nemde hızlı büyümeyi hedeflemişse, tüm çalışanların zihninde önce bir büyüme tutkusu ve heyecanı bulunmalıdır. Her­kesin kendi çapında büyümeye katkı ya­pacak öneriler geliştirmesi ve yönetimin hazırladığı büyüme stratejisinin her ka­demede tartışılması, şirketin büyümeye odaklanmasını kolaylaştırır. Bu “büyüme kültürü” şirketin rakiplerine göre önemli bir avantaj yakalamasına imkân verir.

Öğrenme kültürü: Bilgi ekonomisi ça­ğında şirketin ayakta kalması çalışanla­rın yeni bilgi ve becerileri öğrenmesi ile mümkün olabilir. Böylece şirketin bilgi stoku artar ve ortamdaki değişime daha verimli bir şekilde ayak uydurabilir. Her tür eğitimin, en az üretim kadar önemli görüldüğü bir şirkette kalıcı bir büyüme ivmesi yakalanabilir.

Yenilikçilik kültürü: Çalışanların ya­ratıcı öneriler yapmaya özendirildiği iş­yerlerinde verimliliğin artışı daha kolay olur. Ürün farklılaştırmasına yönelik yaratıcı önerilerin hoş karşılanmadığı bir şirkette değişime uyum sağlanamaz. Yeniliklerin (inovasyon) katma değer sağlaması için araştırma-geliştirme çalışmalarına yeterli kaynak ayrıl­malıdır.

İşbirliği kültürü: Çalışanlar arasında birlikte çalışma kültürünün güçlenme­si ve bir takım ruhunun oluşturulması da şirket kültürünün önemli unsurla­rından biridir. Belirli bir görev için ör­gütlenmiş ekip üyelerinin aynı dilden konuşmaları, birbirlerine destek olma­ları ile ortaya çıkan dayanışma ruhu, görevlerin en mükemmel şekilde yapıl­masını kolaylaştırır. Performansa bağlı maddi veya manevi ödüllerin ekip üye­leri arasında adil bir şekilde dağılımı da işbirliği kültürünü pekiştirir.

Uzlaşma kültürü: Şirketin farklı bö­lümlerinin, belirli hedefler doğrultu­sunda uzlaşabilmeleri de temelinde bir demokrasi kültürü bulunan bir uzlaşma anlayışı gerektirir. Tasarımdan satış sonrası servise kadar her bölümün öne­ri ve endişelerinin dikkate alındığı bir uzlaşma ortamı gereksiz iç çekişmeleri önler ve işleri hızlandırır.

Çözüm kültürü: En az maliyetli çö­zümlerin en hızlı şekilde uygulamaya sokulması ve alınan sonuçlara göre yeni çözümlerin geliştirilmesi şirkette verimliliği sürekli olarak yükseltir. Şir­kette vasat performansı haklı göster­meye yönelik güçlü bir “mazeret kültü­rü” varsa, sorunlar çözülmez bir yumak oluşturur ve bir çığ gibi büyür. Eldeki imkânları sonuna kadar kullanan ve gerektiğinde yeni imkânlar yaratan bir çözüm arama tutkusu sayesinde en zor görevlerin üstesinden gelmek müm­kündür. En mükemmel çözüme yönelik bir adanmışlık duygusu, şirketin gele­ceğinin güvencesidir.