IS-LM Modeli

(IS-LM model) IS-LM modeli Keynesyen sistemin karşılaştırmalı statik ana­lize en uygun şekilde standart ifadesini temsil etmektedir. IS-LM modeli ilk kez 1937 yılında John Hicks tarafından Keynes’in analizlerindeki ana fikrin in­celenmesi sırasında kullanılmıştır. Bu modeli Alvin Hansen daha popüler hale getirmiştir. IS-LM modeli 1940’dan 70’li yılların ortasına kadar makroeko- nomik analizin merkezinde bulunmuş sonraki dönemlerde modele yönelen ilgi azalmıştır. Bu model pedagojik değeri nedeniyle makroekonomi ders kitapla­rında kullanılmaya devam etmiştir.Türkçeye çevrilirken IS için yatırım ve tasarrufun ilk heceleri birleştirilerek YATA eğrisi terimi kullanılmıştır. Para talebini gösteren diğer eğrinin kısalt­ması da PATA olmuştur.

IS eğrileri çizilirken devlet harcama­ları, vergiler, sermaye stoku ve bek­lentiler veri olarak kabul edilmektedir. Veri olarak alınan değişkenlerdeki de­ğişiklikler IS ve LM eğrilerinin de kay­masına neden olur ve denge noktasını değiştirir. Devlet harcamalarını veya toplam harcamaları artıran diğer fak­törler IS eğrisini sağa kaydırır, geliri ve faiz oranını yükseltir. Para arzındaki bir artış LM eğrisini sağa kaydırarak milli geliri artırır, faiz oranını düşürür. Her iki eğrinin aynı zamanda kayma­sı, bazı analiz güçlükleri ortaya çıkar­maktadır.