İşgücü Göstergeleri

(Labour force indicators) İşgücü, istih­dam ve işsizlik konusundaki istatistik­ler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanır. 1988’e kadar bu konularla ilgili ilgiler nüfus sayımla­rından ve 1966 yılından itibaren dü­zensiz olarak bazı dönemlerde yapılan Hanehalkı İşgücü Anketlerinden (HİA) derleniyordu. Sonraki yıllarda anketin kapsamı ve yönetmeleri sürekli olarak geliştirildi.

  • 2004’ten itibaren anketteki alt yaş sı­nırı 12’den 15’e yükseltildi.
  • Üç aylık olarak yapılan anket 2005 yı­lından sonra yine üçer aylık dönemler esas alınarak aylık olarak yayınlanmaya başlandı. Örneğin bir yılın mart ayı için yapılan açıklama şubat, mart ve nisan aylarının ortalamasını kapsar. Sonraki açıklama mart, nisan ve mayıs ayların­daki istihdam durumunu gösterir ve nisan ayındaki göstergelerin düzeyini yansıtır. İşgücü istatistikleri kentler ve kırsal alan için ayrı ayrı hesaplanır.
  • 2004 yılından itibaren anket kâğıdında­ki soru sayısı 47’den 98’e, 2005’te ise 110’a çıkarıldı ve AB’nin işgücü istatistikleri konusundaki standartlarının tamamen karşılanması amaçlandı. Anketin yapıl­dığı kitle 44 bin hanehalkına yükseltildi.
  • Mevcut durumda hanehalkı işgücü anketi sonuçları, ilgili üç aylık dönemin bitimini takip eden 45. günde, her ayın 15’inde açıklanmaktadır.