İşletme

(Business, corporation) İnsanların ih­tiyaçlarım karşılamak için para, araç gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şe­kilde bir araya getirerek mal ve hizmet üreten iktisadi birimdir.