İşletme Hakkının Devri

(Acquisition of lease of business) Te­şebbüslerin müessese, işletme, bağlı ortaklıklarına ve benzerlerine ait te­sislerin belirli süre ve şartlar dâhilinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından işle­tilmesi ve varsa mamullerinin pazarla­ma ve dağıtımının yapılması hakkının devrini ifade etmektedir.