J Eğrisi Etkisi

(J curve effect) Eğride gösterilen sü­reç bir ülkede devalüasyonun umulan etkilerinin uygulamadan belirli bir süre sonra ortaya çıktığını ifade eder. Devalüasyon ile ulusal paranın değeri düşürüldüğünde ithalatın daha pahalı olması ve azalması, ihracatın ise artı­rılması amaçlanır. İthalatın azalıp ih­racatın artması ise dış ticaret açığını azaltabilir. Ancak daha önce bağlantısı yapılmış ithalat yüksek kur nedeniy­le devalüsyondan sonraki kısa dönem içinde ithalatın toplam değerini artırır. İhracatta yeni bağlantıların kurulması için de zamana ihtiyaç vardır.
Bu nedenle devalüasyondan sonraki ay­larda dış ticaret açığı azalmak bir yana artar. Dış ticaret dengesinin zaman içindeki grafiği bir “J” harfi çizdiği için bu sürece “J eğrisi etkisi” denir. Yeni kurlar üzerinden ithalat ve ihracat bağ­lantıları yapıldığında dış ticaret açığı azalma eğilimine girebilir. Dış ticaret açığı kronik olmadığı ve yapısal neden­lerden kaynaklanmadığı takdirde ihra­cat değeri ithalat değerini de aşabilir ve dış ticaret dengesi “fazla” verir.