Kâğıt Para

(Banknote, paper money) Merkez ban­kaları tarafından kâğıda basılarak dola­şıma çıkarılan paradır. Kâğıt paranın dolaşıma çıkarıldığı ülkelerde ilk aşa­mada altınla değiştirme imkânı bulun­maktaydı. Ancak zamanla bu uygulama terk edilmiş ve hükümetler kâğıt para­nın alışverişlerde kabul edilmesini zo­runlu kılmışlardır. “Kâğıt para sistemi” terimi değerli bir madene bağlanmaksızın kâğıt üzerine yazılı değerinden do­laşıma sürülen paraların oluşturduğu sistemin adıdır.