Kalkınma

(Development) Sayılarla ifade edilen “büyüme” kavramından farklı olarak “kalkınma” ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarının değişmesi ve in­sanların hayatın her alanında refah içinde yaşamasını tanımlamaktadır. Bu nitelikleri ile kalkınma büyümeyi içer­mekte ancak büyümeden daha geniş ve kapsamlı bir anlam taşımaktadır. Kal­kınma kavramı nicel değişimin yanın­da nitel dönüşümleri de içermektedir. Ekonomik büyümenin toplumu kal­kındırması için gelir dağılımının daha dengeli olması, toplumun eğitim, sağ­lık ve beslenme koşullarının iyileşme­si gerekmektedir. Kalkınma açısından sanayileşme de önemli bir işleve sahip­tir. Ancak sanayileşmeyi sadece belir­li sanayi mallarının üretilmesi olarak görmemek, sanayileşmenin sosyo-ekonomik bir değişim süreci olduğunu kav­ramak zorunlu olmaktadır.