1700'den Bugüne Ekonomi Kronolojisi

III. Selim ve II. Mahmut Dönemindeki Sanayi Yatırımları

Kuruluş tarihleri belli olmasa da III. Selim’in padişahlık döneminde Beykoz’da bir cam ve porselen fabrikası ile Levent Çiftliği’nde bir tüfek fabrikasının ku­rulduğu biliniyor. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yöneticileri Avrupa’da

Tanzimat Dönemi'ndeki Sanayileşme Hamlesi

Dönemin devlet adamları Avrupa’daki Sanayi Devrimi’nden sonra İmparator­luk topraklarında da yeni fabrikaların kurulması gerektiğini kavramışlardı. O dönemde fabrikaların kurulması için gereken sermaye birikimi yoktu. Ban­kacılık si

Özel Sektörün Sanayi Yatırımları

Devlet fabrikalarının bazılarının zarar etmesinden sonra özel sektör öncülü­ğünde sanayileşme görüşleri giderek güçlendi. 1871 yılında sadrazamlık gö­revinde bulunurken hayatını kaybeden Ali Paşa dönemin padişahına hitaben yazdığı v

Borçlanmanın Sonu

Sultan Abdülmecit, sadrazam ve nazır­ların borçlanma önerilerine uzun süre direndi. Ancak 1854’te yapılan borçlanma ile elde edilen kaynakların bir bölü­mü, saray yapımında, padişah ailesinin tüketiminde ve ordu ihtiyaçlarında kul­l

Çözülme Dönemi: Savaş ve Mütareke Yılları

Düyun-ı Umumiye’nin Osmanlı’nın ver­gi gelirlerinin büyük bölümüne el koy­ması nedeniyle devlet altyapı yatırım­larına, eğitime ve sanayinin teşvikine kaynak ayıramadı. 1910 sonrasında arka arkaya gelen Balkan Savaşı ve Birinci Düny

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Atılım

Cumhuriyet’in kurulduğu yılda Türkiye topraklarında tahminen 12 milyon 500 bin kişi yaşıyordu.

1910 ile 1922 arasındaki savaş yılla­rında yüz binlerce gencin şehit olması, hayatta kalanların bir “sıla izni” bile al­madan yed

"Büyük Kriz" ve Devletçilik Dönemi

Cumhuriyet dönemindeki istikrar Ana­dolu ve Trakya’daki çok sayıda girişim­ciyi harekete geçirdi.

Kurulan gıda, deri ve tuğla-kiremit fab­rikaları, 1925’ten sonra üretime başladı. İl ve ilçelerde kurulan bazı bankalar sa­nay

Savaş Yılları ve Sonrası

1 Eylül 1939 tarihinde başlayan İkinci Dünya Savaşı, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin sonunu getirdi. 1938 ile 1945 arasında milli gelir yüzde 23 oranında daraldı. Tırmanan enflasyon, işçilerin ve memurların satın alma güç­le

Liberal Ekonomi Politikalarına Geçiş

Demokrat Parti’nin 1950 Mayıs ayında iktidar olmasından sonra, Menderes hükümetleri, CHP’ye göre daha libe­ral ekonomik politikalar uygulamaya başladı. 1954’ten sonra özel sektörün sanayi yatırımları artış eğilimine girdi. Ancak yen

Planlamanın Başlangıcı

60’lı yıllarda yalnız Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde karma ekonomi ve planlama öncelik kazandı. Sanayileşme­de ise “ithal ikamesi stratejisi” benim­sendi. Girişimcilere sağlanan kolaylıklar sayesinde yeni fabrikalar kuruldu.

Sanayideki Hızlı Büyüme ve 1977-1980 Krizi

1970’de uygulanmasına başlanan is­tikrar paketi 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında rafa kaldırıldı. Bu dönemde altyapı yatırımları sürdürülürken sana­yinin tüm dallarında gelişme yaşandı. Bu gelişmenin temelinde, düşük kur ile düşük

Dışa Açılma Dönemi

İthal ikamesi stratejisi, 70’li yılların sonuna doğru tıkandı. Korumacılık politikası yerli sanayinin gelişmesini sağladı ama üretilen ürünler kalite ve fiyat açısından dünya standartlarının uzağındaydı. Bu nedenle ancak tarım ürünl

Küreselleşme ve İki Kriz

Türkiye, dünya ülkeleri arasında ser­mayenin serbest dolaşım düzenine, ekonominin durgunluk içinde bulun­duğu bir dönemde ve gerekli hazırlıkları yapmadan girdi. Ekonomiye giren kısa vadeli portföy sermayesi Türkçesi ile “sıcak para

2001 Krizi ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

Hükümetlerin 1970 ile 2001 arasında uyguladıkları dokuz istikrar programı enflasyonu düşürüp istikrarı sağlaya­mayınca, sorunlar iyice birikmiş ve ağırlaşmıştı. Her canlanma döneminin ardından bir kriz veya durgunluk yılı geliyor, b

Ekonomide İstikrar ve Büyüme Dönemi

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının uygulanması ve AB’ye uyum sürecinde yapılan reformlar ekonominin büyüme potansiyelini harekete geçirdi. 2003­-2006 döneminde ekonomi yılda orta­lama olarak yüzde 8’e yakın bir hızda büyüdü. Hızlı b

Durgunluk ve Kriz Yılları

Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndan sonra yeni bir büyüme ve sanayi­leşme programı hazırlanamayınca, bü­yüme hızları düşmeye başladı. Büyüme hızları 2007’de yüzde 4.7 ve 2008’de yüzde 0.7 oldu. Küresel krizin etkisiyle 2009’da ekono

Yapısal Reformlar Gündemde

Büyümenin cari açığı da tırmandırması nedeniyle frene basılınca 2012’de ekono­mi yavaşladı. İleri teknoloji ile üretim ve ihracat yapan sanayi tesislerinin kurul­ması için çıkarılan teşvik paketleri, ya­tırımlardaki duraklama nedeni

Ekonomi Basını

1793: ABD’de Farmer Weekly Museum adlı ilk ekonomi dergisi yayınlandı.

1795: New York Price Current adlı yayın­da başlıca ürünlerin fiyatları yer alıyordu.

1796:

Genetik ve Tıp

1953: Francis Crick ve James Watson, DNA molekülünün ikili spiral yapısını keşfetti.

  • Siyam ikizlerini ayırmak için ilk başa­rılı ameliyat yapıldı.
  • Çocuk felci virüsü bulundu.

İnternet ve Telekom

1980: Tim Bernars-Lee’nin yazdığı “Enqu­ire Within” programı World Wide Web’in ilk aşamasıydı.

  • Telnet’in kurulması internet iletişi­minde yeni bir aşama oluşturdu.
  • Associated Press, elektron