Demografi Terimleri

Kaba Boşanma Hızı

(Gross divorce rate) Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.

Kaba Doğum Hızı

(Gross birth rate) Belli bir yıl içinde her 1000 nüfus başına düşen canlı doğum sayısıdır. Bebek doğduktan sonra ağla­ma ve diğer hayat belirtileri gösterirse ve en az bir-iki dakika hayatta kalırsa canlı olarak kabul edilir. Hesapl

Kaba Evlenme Hızı

(Gross marriage rate) Belli bir yıl için­de her 1000 nüfus başına düşen evlen­me sayısıdır.

Kaba Hız

(Gross rate) Bazı demografik terimle­rin başındaki “kaba” kelimesi söz konu­su terimin yalnız genel nüfus sayısına oranlandığını gösterir. Hız örneğin yaş gruplarına veya cinsiyete göre hesaplan­dığında “kaba” kelimesi kullanılmaz.<

Kaba Ölüm Oranı

(Gross death rate) Bir yıl içinde kayde­dilen ölümlerin sayısının nüfusun gene­line bölünmesi ile hesaplanan orandır.

Kentleşme Oranı

(Urbanization rate) Kentlerde yaşa­yan nüfusun toplam nüfusa oranıdır. Büyükşehirlerde illere ve ilçelere bağlı köylerin 2012’de mahalle sayılmasın­dan sonra kentleşme oranı önceki dö­nemlere göre yükseldi.

Kuşak

(Cohort) Belirli bir yılda veya dönemde doğanların oluşturduğu büyüklük “ku­şak” veya “nesil” olarak tanımlanır.