Demografi Terimleri

Nüfus Piramidi

(Population pyramid) Nüfusun beşerli yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağı­lımını gösteren grafiktir. Grafikte yaş grupları alttan başlayarak küçük yaş­lardan ileri yaşlara doğru sıralanır. Sol tarafta kadınların, sağ tarafta erkekl

Nüfus Politikası

(Population policy) Cumhuriyet’in ilk yıllarında nüfus artışı teşvik edildi. Cum­huriyetin kurulmasından önce savaşlar nedeniyle ortaya çıkan nüfus azalmasını telafi etmek için önlemler alındı. 1927­-40 döneminde yıllık nüfus artış

Nüfus Projeksiyonları

(Population projections) Devleti, kurumları ve şirketleri yönetenler strateji belirlerken ve planlama yaparken orta ve uzun vadedeki nüfus hakkında bir fikir sahibi olmak isterler. Kişiler için örneğin beş yıl uzun bir dönem kabul e

Nüfus Sayımı

(Population census) Bir yerdeki nüfu­sun belli bir zaman diliminde sayılması işidir. Sayımlar nüfusun niceliğini ve niteliğini ve özelliklerini tanımayı sağ­lar. Nüfus sayımları demografinin temel veri kaynağıdır. Bir ülkedeki nüfus

Nüfustaki Değişim

(Population change) İki temel demogra­fik süreç olan yıllık doğum ve ölüm sayı­ları arasındaki fark doğal nüfus değişimi­ni verir. Doğumlar fazla olduğunda doğal nüfus artışı vardır. Bu iki temel dinamiğe ek olarak göç de nüfusu etk

Nüfus Yoğunluğu

(Population density) Bir ülkede veya bölgede bir kilometrekareye düşen nüfustur. Ülkenin veya bölgenin nüfu­su, yüzölçümüne bölünerek bulunur. 2018 yılı sonunda Türkiye’nin nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 106 kişi olmuştur. Nüf

Ortalama Yaş

(Mean age) Nüfusun yaşlarının toplamı, nüfus sayısına bölünerek bulunur. Orta­lama yaş değeri ortanca yaşa yakın çıkar.

Ortanca (Medyan) Yaş

(Median age) Nüfusu oluşturan kişilerin yaşları, küçükten büyüğe doğru sıralandı­ğında ortada kalan kişinin yaşıdır. Buna göre, nüfusun yarısı bu yaştan küçük, di­ğer yarısı da bu yaştan büyüktür. Türki­ye’de 2018 sonunda ortanca ya

Yaş

(Age) Kişinin bitirmiş (tamamlamış) olduğu yaştır. 2013’ten önceki yıllarda yaş hesabı yapılırken 1 yıl 365 gün ola­rak alınırdı. 2013’ten itibaren “artık yıl­lar” da hesaba katılmaya başlandı.

Yaş Grupları

(Age groups) Nüfusun yaş gruplarına göre sınıflandırılmasıdır. En yaygın 5’erli yaş (0-4, 5-9, 10-14, ... , 90+) grup­larıdır. 10’arlı yaş grupları veya özel ta­nımlı yaş grupları da düzenlenebilir. Düzenleme, Uluslararası Standart

"Yaşlı" Nüfus

(“Aged” population) Türkiye nüfusun­daki yaşlanma eğiliminin ilk belirtileri 80’li yıllarda ortalama ömrün uzaması ve doğum oranının düşmesi ile başladı. 1980’de 61 yıl olan ortalama ömrün, sü­rekli olarak yükselmesi, 65 yaş ve üstü