Ekonomi Terimleri

Alıcı Piyasası

(Buyer’s market) Belirli bir dönemde arzın talepten fazla olduğu piyasalar alıcı piyasası olarak adlandırılır. Alıcı piyasası döneminde stoklar artar, sa­tıcılar fiyat indirimleri uygulayarak satışları artırmaya gayret eder. Alıcı p

Alıcı Tekeli

(Buyer’s monopoly) Bir mal ve hizmet piyasasında çok sayıda satıcı karşısın­da tek bir alıcı olduğu durumlar alıcı tekeli, alıcı monopolü veya monopson olarak adlandırılır. Alıcı firma, satın alacağı mal veya hizmeti azaltıp çoğal­t

Alıcı Yoğunlaşması

(Buyer concentration) Belli bir ürünün büyük bir yüzdesinin göreli olarak küçük bir alıcı grubu tarafından satın alınıyor olmasıdır. Bunun en uç örneği, üretilen ürünün tamamının sadece bir alıcı tara­fından alınıyor olduğu durumdur

Alım Karteli

(Buying cartel) Alıcıların, alıcı yoğun­laşmasını arttırmak ve böylece lehte koşullarla alım yapabilmek amacıyla oluşturdukları kartellerdir.

Alım Opsiyonu

(Call option) Alım opsiyonu sahibine opsiyona konu olan malı, kıymeti veya finansal göstergeyi, kontratta yazan fi­yattan, kontrat vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan satın alma hakkı verir.

Alış

(Bid) Piyasa katılımcılarının, piyasada işlem gören varlıkları (döviz, menkul kıy­met gibi) almaya istekli oldukları fiyattır.

Alış-Satış Farkı

(Bid-ask spread) İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasın­daki farkı ifade eder. Bu fark söz konusu kıymete yönelen talep yükselme eğili­mindeyse büyür. Talebin istikrarlı olduğu dönemlerde ise azalma eğilimine

Alivre Satışlar

(Bill and hold sales) Satış akdinin, ma­lın tesliminden belirli bir süre önce yapıldığı satışları tanımlar. Fransızcadaki “vente a livrer” kelim

Alman IFO Anketi

IFO Institut für Wirtschaftsforschung (IFO Ekonomik Araştırma Enstitüsü ), her ayın başında 7 bin Alman iş insanı ile anket yapar. Anket soruları sana­yicilerle birlikte inşaatçılar ile toptan ve perakende ticaret yöneticilerine de

Alman Markı

Almanya’nın Euro para birimini 2002 yılında kabul etmesinden önceki para birimidir. Deutschemark diye adlan­dırılan bu para birimi İsviçre frangı ile birlikte Avrupa’nın en sağlam paraların­dan biri olarak kabul edilirdi. TCMB’nin 2

Alman Tarihçi Okulu

(German Historical School) 19. yüzyı­lın başına egemen olan klasik ekolün, yalnız çıkarlarını düşünen ve rasyonel hareket eden insan tipine tepki olarak çıkan iki görüşten biridir. Tepkilerin bi­rincisi sosyalizm, ikincisi Alman Tar

Almanya Sanayi Üretimi

(German Industrial Production) Bu gösterge Avrupa’nın en büyük ekono­misinin sanayi üretimindeki değişimi yansıtır. Herhangi bir ayın sanayi üreti­mi verileri, ay tamamlandıktan 37 veya 44 gün sonra yerel saatle sabah 11.00’de açıkl

Alman ZEW Güven Anketi

Merkezi Almanya’nın Mannheim ken­tinde bulunan Avrupa Ekonomi Araştır­maları Merkezi (Zentrum für Europaische Wirtschaftsforschung: ZEW) adlı kuruluş tarafından her ay yayınlanan bu ekonomik güven endeksinde, Almanya ile birlikte Eu

Alonj

(Allonge) Poliçe bono ve çek gibi kam­biyo senetlerinin arka yüzünde yapı­lacak işlemler için yer kalmadığında senede uzunlamasına eklenen kâğıda alonj denir.

Alternatif Bank

“Abank” adını kullanmayı, 2018 Mart ayında bırakan Alternatif Bank’ın ser­mayesinin tamamı Katar merkezli Commercial Bank’a aittir ve 49 şube­sinde 880 çalışanı vardır.

Alternatif Maliyet

(Alternative cost) Üretim faktörleri bir mal ve hizmetin üretiminde kullanıldığı zaman onları diğer bir mal ve hizmetin üretiminde kullanmaktan vazgeçilir. Bu vazgeçme nedeniyle katlanılan maliyet alternatif maliyet olarak adlandırı

Altın

(Gold) Altın, tüm zamanların en bilinen tasarruf aracıdır. Altının mücevherat olarak kullanımının 7000 yıl önce baş­ladığı tahmin edilmektedir. Sudan etki­lenmemesi ve paslanmaması nedeniyle parlaklığını hiç kaybetmeyen altına yö­ne

Altılar

(The Six) AB’nin ilk aşaması olan Avru­pa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Batı Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, Bel­çika ve Lüksemburg için kullanılan bir terimdir.

Altına Dayalı Tahviller

(Gold bonds) Ana senet ve kuponlarının değerlerinin, enflasyonun erozyo­nundan kurtulmak için altın fiyatına endekslendiği menkul değerlerdir. Bu tür menkul değerler Birinci Dünya Sa­vaşı sonrasında bazı ülkele

Altın Ankesi

(Gold reserve) Merkez bankalarının ihti­yat amacıyla kasalarında bulundurduk­ları altın stokudur. Altın ankesi bulun­durmanın amacı ulusal paranın değerini korumak ve ge