Ekonomi Terimleri

CAC Endeksi

(CAC lndex) Paris Borsası’nda işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarından oluşturulan endekstir.

Cambridge Denklemi

(Cambridge equation) Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Alfred Marshall’ın öncülüğünde geliştirilen ve paranın miktar kuramını yorumla­yan bir denklemdir. M = k.P.Y biçimin­de ifade edilen denklemin sol tarafı ekonomideki para

Cambridge Okulu

(Cambridge School) Öncülüğünü Al­fred Marshall’ın yaptığı ve A.C. Pigou, J.M. Keynes, J.V. Robinson ve N. Kal- dor’un katkıda bulunduğu bir ekoldür. Bu ekol, Marshall’ın kürsüsü ve temel görüşleri etrafında toplanmış İngiliz ik­tisa

Cam-Çimento-Seramik Sanayileri

(Glass, cement and ceramic indust­ries) Sanayi endekslerinde adı “Diğer metalik olmayan mineral ürünleri ima­latı” olarak geçer. Bu sanayi dalının eski adı “Taşa ve toprağa dayalı sanayiler” idi. Her tür cam, seramik eşya ve sıhhi t

Canlandırma Politikası

(Pump priming policy) Durgunluk dö­nemlerinde ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılan hükümet harcamaları, vergi ve faiz indirimleridir. Keynesyen ekonomi anlayışının benimsenmesin­den önce ABD Başkanı Roosevelt’in Büyük Kriz sırası

CAPM

(Capital asset pricing model) Menkul değerleri değerlendirme modeli ola­rak tanımlanan bu model, 80’li yıllarda önem kazanmıştır. Modelde sermaye pi­yasasında bir menkul değerin beklenen geliri ile riski arasındaki ilişki, ortalama

Cari Değer

(Realizable value) Piyasada alım satımı yapılan bir ekonomik varlığın belirli bir zaman aralığındaki değeridir.

Cari Faiz Oranı

(Nominal interest rate) Para piyasa­larında ödünç verilebilen fonlar konu­sunda ortaya çıkan arz ve talebin kar­şılaşması sonrasında ortaya çıkan faiz oranıdır.

Cari Fiyat

(Current price) 1- Fiyat hareketleri so­nucu paranın satın alma gücünde orta­ya çıkan değişiklikleri yansıtmayan fi­yat düzeyidir. 2-Herhangi bir ekonomik varlığı satın almak için ödenen piyasa fiyatıdır.

Cari Harcamalar

(Current expenditures) 1- Doğrudan üretim artışına yönelik olmayan, etki­leri geçici olan ve bir defada kullanılıp tüketilen mal ve hizmetler için yapılan harcamalardır. 2- Bütçede yatırım ve transfer ödemesi niteliğinde olmayan ve

Cari İşlemler Dengesi

(Current account balance) Bir ekono­miye giren döviz ve ekonomiden çıkan dövizle ilgili kayıtlar ve ayrıntılar cari işlemler dengesinde yer alır. Giren dö­viz, çıkan dövizden daha az ise cari iş­lemler açığı ortaya çıkar. Giren dövi

Cari Kur

Current exchange rate) Döviz piya­salarında aynı gün takası gerçekleşen dövizin alım satımında kullanılan kur anlamına gelmektedir. Bu kur ülkeler arasındaki enflasyon oranları ve satın alma gücü farklarını yansıtmaz.

Caves Ekonomileri

(Caves economies) İlk kez Richard A. Caves tarafından vurgulanan bir ma­liyet üstünlüğü analizidir. Bu maliyet üstünlüğü, belirli bir sanayi malının üretimiyle ilgili özel bir teknoloji veya markaya sahip olan firmanın, dünyanın çeş

CDS Oranları

(Credit Default Swap: CDS) Kredi te­merrüt takası adı verilen bu finansal enstrüman, bir borcun geriye ödenmesi konusundaki risklerin düzeyini yansı­tır. 90’lı yıllarda ortaya çıkan bu uygu­lamada belirli bir risk primi ödenerek ana

Centilmenlik Anlaşması

(Gentlemen’s agreement) İki veya daha fazla firmanın piyasaları bölüşmek, fi­yatı veya üretimi belirlemek gibi yollar­la rekabeti önlemek amacıyla yaptıkları sözlü veya resmi olmayan bir anlaşma­dır. Rekabet hukuku açısından bu tür

CES Üretim Fonksiyonu

(Constant elasticity of substitution production function) Üretim teknolo­jisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri (sermaye ve emek) arasındaki ikame esnekliği sabit olan üretim fonksiyonudur. İkame esneklik katsayısın

Ceteris Paribus

İktisadi analizlerde “diğer koşullar sa­ bitken” veya “diğer bütün değişkenler sabitken” anlamına gelen Latince bir deyimdir.

CFR

(Cost and Freight) Satıcının malı belirli bir noktaya kadar taşımayı taahhüt etti­ği ve malın fiyatına taşıma giderlerinin de dahil edildiği bir alım-satım türüdür. CF satışlarda, satıcı sigorta giderlerini ödemekle yükümlü değildir

C Grubu

(Group C) Satıcının taşıma sözleşme­siyle kayıp, hasar ve yüklemeden doğabi­lecek ek harcamaları üstlenmediği, mal bedeli ve taşıma (CFR), mal bedeli, sigor­ta ve taşıma (CIF), taşıma bedeli belirli bir yere kadar ödenmiş (CPT) ve s

Chamberlin Analizi

(Chamberlin analysis) Tekelci reka­bet piyasalarında yakın ikame mallar üreten firmaların ürün farklılaştırması yaparak tekelci firma gibi davranacağı­nı ileri süren ve 1933 yılında ABD’li ik­tisatçı Edward Chamberlin tarafından gel