Ekonomi Terimleri

Chicago Okulu

(Chicago School) Chicago Okulu ABD’de, Chicago Üniversitesi İktisat Bölümü’nde oluşmuş, ekonomik sis­tem, metodoloji alanında politik ve felsefi açılımlar ortaya koymuş bir ik­tisadi düşünce ekolüdür. Felsefi açılımı bireysel özgürlük

CIF

(Cost Insurance Freight) İngilizce mal bedeli, sigorta ve navlun sözcük­lerinin ilk harflerinden oluşan ve it­halatta mal bedelinin üstüne sigorta ve navlun giderlerinin de eklendiğini ifade eden terimdir.

CIP

(Carriage and insurance paid to) İthal edilen malın alıcının ülkesinde belirti­len varış noktasına kadarki sigorta ve taşıma maliyetlerinin satıcı tarafından üstlenilmesini tanımlayan teslim biçi­mi ve buna dayalı fiyatıdır.

Cıva

(Mercury) Çok zehirli, gümüş rengi sıvı formunda bulunan bir ağır metaldir. Tehlikeli olan buharları bellek zayıflı­ğına, baş ağrısına ve sinir hastalıklarına neden olur. Doğada cıva insana zarar vermeyen istikrarlı bileşikler içind

CIV Belgesi

(CIV certificate) Demiryolu ile yolcu ve bagaj taşımalarına ilişkin olan ve söz­leşme gereği düzenlenen belgedir.

Ciranta

(Endorser) Bir senedin arkasını imza­layarak devreden kişidir.

Ciro

1- (Endorsment) Bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetlerinin hak sahibi ta­rafından başkasına devredilmesi için senetlerin arkasının imzalanması iş­lemidir. 2- (Turnover) Bir işletmenin bir yıl boyunca satış tutarlarının genel toplam

Citibank Türkiye

ABD’nin büyük bankalarından Citi­bank Türkiye’deki faaliyetine 50’li yıllarda elektrik santralları, barajlar ve otoyolların finansmanında görev alarak başladı. 1975 yılından sonra kurumsal bankacılık hizmetleri verdi. 1998 yılında t

Cizye

Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman olmayanlardan askeri hizmet karşılığı olarak alınan bir tür vergidir.

Clark'ın Gelir Dağılımı Modeli

(Clark’s income distribution model) John Bates Clark’ın dağılım modeli her üretim faktörünün toplam üretim­den kendi yarattığı kadar pay alacağı varsayımı üzerine kurulmuştur. Clark marjinalist görüşü gelir paylaşımına uygulamayı am

CMR Anlaşması

(Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by the Road. Fransızcası: Convention Marc­handise Routier) Uluslararası karayolu taşımasıyla ilgili sorumluluk ve sözleş­meleri düzenleyen ve 1956 yılında Ce­nevre’

Coase Ekonomileri

(Coase economies) Belirli bir sanayi malında üretim aşamalarının tek bir organizasyon altında toplanması sonu­cu, ortak denetim ve eşgüdüme olanak verecek biçimde üretimde dikey bütün­leşme ile ortaya çıkan maliyet üstünlü­ğünü tanı

Cobb-Douglas Üretim Fonksiyonu

(Cobb- Douglas production function) Emek ve sermaye inputu ile output arasında ilişki kuran bir fonksiyon­dur. Bu fonksiyonun işleyişi, aşağıda­ki şartlara bağlıdır:

  • Faktörlerin yoğunluk derecesi sabittir.
  • E

Coğrafi Yoğunlaşma

(Geographic concentration) Aynı malı üreten işletmelerin belirli bir coğrafi bölgede yoğunlaşmasıdır.

Comecon

(Council for Mutual Economic Aid: CMEA) l949’da Moskova’da kurulan, ekonomik, teknik ve bilimsel yönden Doğu Bloku ülkeleri arasında işbirliği sağlamak amacını taşıyan ekonomik ör­güttür. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaş­ma Konseyinin

Cournot Çözümlemesi

(Cournot solution) İki firmanın bu­lunduğu duopol piyasasında firmaların birbirine egemen olmak yerine her bir firmanın rakibinin üretimini veri kabul edip onu izleyerek kendi üretim kararı­nı verdiği, Cournot tarafından gelişti­ril

Cournot Varsayımı

(Cournot assumption) Oligopol piya­salarını açıklamaya yönelik Cournot çözümlemesinde oyunculardan birinin kendi yaptığı bir eyleme karşılık diğer oyuncuların stratejilerini değiştirme­yecekleri şeklinde yapılan varsayımdır.

CPT

(Carriage paid to) İthalatta malın bedeli ile belli bir yere kadar taşıma mali­yetlerinin toplamından oluşan fiyattır.

C Tipi Antrepo

(Type C warehouse) İşleten ve kulla­nan kişinin aynı olduğu, eksik çıkan eşyadan işletmenin sorumlu tutulduğu ve güvence vermek zorunda bulunduğu özel bir antrepo türüdür.

Cumhuriyet Dönemi Banknotları

Cumhuriyet döneminde ilk kâğıt pa­ralar 5 Aralık 1927 tarihinde dolaşıma girdi. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık banknotlar, enflasyonun hızla yüksel­diği 80’li yıllara kadar dolaşımda kaldı. Bazı dönemlerde 50 kuruşluk, 2.5 l