Ekonomi Terimleri

Ecrimisil

(Mesne profit) Bir malın kullanılma­sından doğan yararın, benzerleri dikka­te alınarak bilirkişi tarafından belirle­nen parasal değeridir.

Efektif

(Effective money) Efektif kelimesi kaydi paranın ve kredinin karşıt kavramıdır. Banknot ve madeni sikke olarak hazır parayı ifade eder. Kambiyo işlemlerinde dövize ihtiyacı olan bir kişi bunu banknot halinde alırsa elindeki döviz ef

Efektif Koruma Oram

(Effective rate of protection) Dış tica­retteki nominal gümrük vergilerinin fiili etkilerini ölçmek için 40’lı yıllar­dan sonra geliştirilmiş bir kavramdır. Efektif koruma oranı, üretim birimi başına katma değere gümrük vergisinin e

Efektif Talep

(Effective demand) Bir ekonomide çe­şitli mal ve hizmetleri satın almak için fiilen harcanmış tutardır. Satın alma gücüyle desteklenmiş dolayısıyla eko­nomik bakımdan anlam taşıyan talep olarak da tanımlanabilir. Ekonomi bi­liminde

EFTA

Bkz. Avrupa Serbest Ticaret Birliği

Egemen Firma

(Dominant firm) Oligopol piyasasında en yakın rakibinden önemli ölçüde büyük olan firmadır. Yüksek pazar payı sayesin­de fiyatı belirleme imkânına sahiptir.

Egzotik Opsiyonlar

(Exotic options) Talep edenin ihtiyacına göre şekillendirilen opsiyonlardır.

Eğitim Göstergeleri

Eğitim konusundaki göstergelerin en önemli kaynağı TÜİK’in eğitim istatis­tikleridir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Yüksek Öğretim Kurumu’nun ve ÖSYM’nin internet sitelerind

Eğitim Kriteri

(Education criteria) Başlangıçta yetiş­kinler arasındaki okuma yazma oranı ve ortalama eğitim süresi olmak üze­re iki değişkenle, daha sonra yalnızca okuma yazma oranıyla hesaplanan ve İnsani Gelişim Endeksi’nde kullanılan ölçütlerden

E-e İşareti

(E mark) İşaret küçük harfle yazıl­dığında, her tür aracın sistem, yedek parça ve ayrı teknik ünitelerinin AB yönetmeliklere uygun tip onay belgeli olduğunu gösterir. Büyük harfle yazılan E işareti araçların aksam, parça, sistem ve

Ekolojik Tarım

(Ecological agriculture) Toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumak amacıyla yapılan tarımdır. Üretimde kimyasal gübre ve zararlılar­la mücadele ilaçları ya hiç kullanılmaz veya m

Ekonofizik

(Econophysics) Ekonomik hayat ve piyasaların incelenmesinde doğal bi­limlerin ve özellikle kaos teorisinin yararlı olacağı düşüncesi 1990 sonra­sında yaygınlaştı. Matematikçi Edward Lorenz’in meteorolojik hareketleri açıklamak için kul

Ekonometri

(Econometrics) İktisadi olaylar arasın­daki ilişkileri matematiksel fonksiyon­lara dönüştürerek istatistik yöntemle­riyle tahmin ve değerlendirme yapan iktisat, matematik ve istatistiğin bileşi­minden oluşan bilim dalıdır. Ekonomet­rin

Ekonomi

(Economics) Mal ve hizmetlerin üreti­mi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümünü inceleyen sosyal bilim dalıdır. Sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımları­nı ve bu konuda seçim yapma ve karar ver

Ekonomik Analiz

(Economic analysis) Ekonominin fonksiyonel ve neden-sonuç ilişkileri­ni inceleyen bölümüdür. 19. yüzyılda ekonomik analizin ortaya çıkması, eko­nominin ahlak felsefesinden ayrılması­na imkân vermiştir. Ekonomik analizi birçok bakımdan

Ekonomik Büyüme Evreleri

(Stages of economic growth) ABD’li iktisatçı W. W. Rostow tarafından ge­liştirilmiş olan bu model, ekonomik büyümenin beş aşamasını nitelendir­mek için kullanılır. Bu evreleri Rostow, The Stages of Economic Growth adını taşıyan kita

Ekonomik Güven Endeksi

(Economic Confidence Index) Tüketi­ci ve üreticilerin genel ekonomik du­ruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik en­dekstir. Endeks, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değer­lend

Ekonomik İşbirliği Örgütü

(Economic Cooperation Organization: ECO) İktisadi, teknik ve kültürel iş bir­liğini desteklemek amacıyla İran, Pa­kistan ve Türkiye arasında 1985 yılında Kalkınma İçin Bölgesel İş Birliği Örgütü’nün (RCD) devamı olarak kurulan ve 19

Ekonomik Konjonktür

(Economic conditions) Ekonomik ha­yatta kaynakların kullanımı ve üretim iniş çıkışlar göstermektedir. Bu dal­galanmaların bir bölümümün nedeni mevsimlik veya savaşlar ve doğal afet­ler gibi arızi olaylar olabilir ve bunlar geçicidir

Ekonomik Yaptırımlar

(Economic sanctions) Birleşmiş Mil­letler üyesi bir ülkeyi başlatmış olduğu saldırıya son vermeye zorlamak için di­ğer ülkeler, tarafından askeri kuvvet ya da ekonomik yaptırım (müeyyide) yol­larından biri seçilebilir. Ekonomik yap­tır