Ekonomi Terimleri

Emisyon

(Issue, emission) Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmek ve yayınlamak anlamına gelir. Bu terim daha çok banknotların ve devlet iç borçlanma senetlerinin pi­yasaya sürülmesi için kullanılır.

Emisyon Grubu

(Emission group) Belirli bir grafik tasa­rım anlayışı ve boyut düzeni içinde do­laşıma çıkarılan banknot serisidir.

Emisyon Hacmi

(Value of banknotes in circulation) TCMB tarafından tedavüle (dolaşıma) çıkarılmış ve tedavülde bulunan bank­notlar ile tedavülden kaldırılmış olma­sına rağmen 10 yıllık zaman aşımı süre­si henüz dolmamış tedavülde bulunan banknotla

Emisyon Primi

(Premium on issued shares) Ortaklık­ların hisse senetlerini nominal değe­rinin üzerinde bir fiyatla ihraç etme­leri sonucunda satış fiyatı ile nominal değer arasında olu

Emisyon Primi

(Premium on issued shares) Ortaklık­ların hisse senetlerini nominal değe­rinin üzerinde bir fiyatla ihraç etme­leri sonucunda satış fiyatı ile nominal değer arasında olu

Emlak Vergisi

(Real estate tax, real property tax) ko­nut ve arsa gibi gayrimenkullerin de­ğerleri üzerinden yıllık olarak alınan bir servet vergisi türüdür.

Emniyet Stoku

(Buffer stock, safety stock) Bir işletmede üretim ve satış etkinliklerinin aksatıl­maması, normal koşullardaki malzeme veya mal gereksinimleri ile ilgili sipa­rişlerin verilmesi ve karşılanması için gerekli süreler göz önüne alınara

Emperyalizm

(Imperialism) Bir ülkenin sömürü ama­cıyla diğer bir ülkeyle eşitsiz değişime dayalı ticaret yaparak veya başka yol ve yöntemlerle o ülkeyi siyasi ve ekonomik egemenliği altına alıp yayılmasıdır.

Emsal Değer

(Value of equal, precedent value) Ger­çek değeri bilinmeyen veya doğru ola­rak tespit edilemeyen bir malın sa­tılması durumunda fiyat, benzerleri dikkate alınarak üç şekilde değerlendi­rilir. Bunlar takdir, maliyet ve ortalama değer

Emtia

(Commodity) Arapçada mal anlamına gelen meta kelimesinin çoğulu olan em­tia mal veya mallar anlamında kullanılır.

Emtia Karşılığı Krediler

(Commodity loans, merchandize advance) Ticari nitelikteki tarımsal ürün, sanayi ham maddesi ve işlenmiş malla­rın güvence gösterilmesi karşılığında açılan kredidir.

Emtia Senedi

(Document of title) Antrepoya veya ta­şımacıya bırakılan mallara karşılık dü­zenlenen ve malı temsil eden belgedir.

En Çok Kayırılan Ülke

(Most favoured nation) İki ülke, ara­larında yaptıkları bir anlaşma ile diğer ülkelere tanıdıkları tüm yeni kolaylık­ların birbirlerine de otomatik olarak sağlanacağını belirleyebilirler. Böylece birbirlerine karşı en çok kayırmalı

Endojen Değişken

Endogenous variable) Değeri model içinde belirlenen, yani modelin çözüm değerlerini veren değişkendir. Bu teri­me “içsel değişken” de denir.

Enerji Üretimi

(Production of energy) Enerji üretimi sanayi üretimi içinde izlenir. Enerji üretimi ve tüketimi ekonominin genel gidişiyle bağlantılı olarak değişir. Kriz ve durgunluk yıllarında sanayi üreti­mindeki enerji tüketimi azalır. Can­lanm

Enflasyon

(Inflation) Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli, genel ve hissedilir artış eğilimi­dir. Enflasyon, tüketici ve üretici fiyat gelişmelerini gösteren ve TÜİK tarafından yayımlanan resmi endeksler ile öl­çülmektedir. Fiyatların genel düz

Enflasyon Ataleti

(Inflation inertia) Enflasyonun düşü­rülmesi konusunda alınan önlemlere rağmen, oranın belirli bir düzeyin altı­na indirilememesi durumunu tanımlar. 1978 ile 2000 yılları arasında yüzde 60 dolayında bir enflasyon ataleti yaşan­mıştı

Enflasyon Beklentileri

(Inflation expectations) Ekonomik bi­rimlerin henüz gerçekleşmemiş enflas­yona ilişkin öngörülerini ifade etmek­tedir. Enflasyon beklentilerinin ölçümü için, çeşitli piyasa araçlarından türeti­len endeksler veya TCMB’nin yayımla­mak

Enflasyon Hedefi

(Inflation target) Ekonomi yönetim­leri ve merkez bankaları tarafından belirlenen TÜFE yıllık artış oranıdır. Enflasyon hedefinde her yılın aralık ayı sonundaki 12 aylık enflasyon oranı esas alınmaktadır.

Enflasyon Hedeflemesi

(Inflation targeting) Merkez bankala­rının genellikle ekonomi yönetimleri ile birlikte, para politikası amacı ola­rak belirli bir enflasyon rakamını he­deflemeleridir. Bu tür bir uygulamada, hedeflenen enflasyonun, beklentileri etkiley