Ekonomi Terimleri

Enflasyon Risk Primi

(Inflation risk premium) Enflasyonun, beklenen enflasyonun üzerinde gerçek­leşmesi halinde oluşacak kaybı telafi etmek amacıyla reel faize eklenen risk primini ifade etmektedir. Bu risk primi enflasyonda dalgalanmaların yaşandı­ğı,

Enflasyon Sarmalı

(Inflation spiral) Fiyatlar genel düzeyi­nin bir kez yükselmeye başlamasından sonra, ekonomin farklı kesimleri enf­lasyon artışının olumsuz etkilerinden kurtulmak için belirli tutum ve davra­nışlar içine girebilir. Bunların sonu­cunda

Enflasyon Tahmini

(Inflation forecast) TCMB tarafından üç ayda bir mevcut veriler, modeller ve analizler çerçevesinde güncellenen orta vadeli enflasyon öngörüleridir. Bu öngö­rüler yeni bilgiler ve gelişmeler ışığın­da düzenli olarak gözden geçirilme

Enflasyon Vergisi

(Inflation tax) 1- Enflasyon nedeniyle halkın elindeki para stoklarının reel de­ğerinin azalması ile devletin ekonomi­deki toplam finansal net yükümlülük­lerinin değerinin düşmesidir. Bilinen anlamdaki bir vergiyi ifade etmeyen bu t

Enflasyon Yaratmayan İşsizlik Oranı

(Non-accelerating inflation rate of unemployment: NAIRU) İşsizlik oranı, doğal işsizlik oranı düzeyinde iken enf­lasyonun değişme eğiliminde olmaması­nı tanımlayan bir terimdir. 70’li yıllarda enflasyon ile işsizliğin bir arada görü

Engel Fonksiyonu

(Engel’s function) Talebi belirleyen di­ğer unsurlar sabitken tüketicinin bir mala olan talebi ile geliri arasındaki ilişkiyi gösteren fonksiyondur. Gelir düzeyi o dönem yapacağı toplam harca­mayı ifade etmektedir.

Engel Yasası

(Engel’s law) Talebi belirleyen diğer unsurlar veri iken tüketicinin geliri art­tığında tüketim harcamalarının dağılı­mını inceleyen Ernest Engel aşağıdaki tespitleri yapmıştır:

  • Gelir arttıkça gıda harcamalarının aile

En İyi Fiyat

(Best price) Borsa oyuncusunun, mal ve taşınır değerleri, emir verildiğinde, satabileceği veya alabileceği olası en uygun fiyattır.

En İyi Kaynak Dağılımı

(Optimum resource allocation) 1- Üre­tim olanakları eğrisi üzerinde kalma koşuluyla kıt kaynakların, bireylerin ihtiyaçlarını en yüksek düzey de karşı­layacak biçimde etkin kullanılmasıdır. 2- Serbest ticaret ortamında ülkelerin kar

Entansif Tarım

(Intensive farming, intensive agricul­ture) Tarımsal alanda daha çok sermaye ve işgücü kullanılarak yapılan tarım­sal faaliyettir. Verimliliği yükseltmeyi amaçlayan bu tarım türünde bir yılda birden çok aynı veya farklı ürünün alın­mas

Erken İtfa

(Early redemption) Bir borcun anapa­rasının işlemiş faizi de eklenerek vade­sinden önce geri ödenmesidir.

Eskime

(Obsolescence) Fiziki yıpranma veya aşınmaya bağlı olmaksızın bir malın öm­rünün iktisadi, teknolojik veya başka bir dışsal değişme dolayısıyla kısalmasıdır.

Esnaf

(Craftman, retailer) Bedeni faaliyetini kendi sermayesi ile birleştirerek yanın­daki çırak, kalfa ve az sayıda işçilerle birlikte çalışan serbest meslek erbabı “esnaf” olarak tanımlanır.

Esnek Arz

(Elastic supply) Fiyatta meydana gelen oransal bir değişme karşısında arz miktarının daha büyük oranda değişmesidir.

Esnek Fiyat

(Flexible price) İktisadi konjonktüre bağlı olarak piyasada arz ve talep değiş­tiğinde dengenin yeniden oluşması için aşağı veya yukarı doğru, anında yöne­lim göstererek uyum sağlayan fiyattır.

Esnek Kambiyo Kuru

(Flexible exchange rate) Döviz kuru, diğer mal ve hizmetler gibi alıcı ve sa­tıcıların isteklerinin döviz piyasasında denkleştirilmesiyle belirlenebilir. An-cak döviz gelirinin düşük ve döviz tale­binin yüksek olduğu ülkelerde kurla

Esneklik

(Elasticity) Bir değişkenin, diğer bir değişkende meydana gelen küçük bir değişim karşısında gösterdiği tep­kinin derecesini ifade eder. Kavram elastiklik olarak da adlandırılır. De­ğişkenlerden birini X, bu değişken­deki değişmeyi

Esnek Talep

(Elastic demand) Fiyatta meydana ge­len oransal bir değişme karşısında talep miktarının daha büyük oranda ve ters yönde değişmesi ve esnekliğin mutlak değer olarak birden büyük olmasıdır.

Esnek Ücret Sistemi

(Flexible wage system) Firmaların iş gücü maliyetlerindeki değişmelere anında uyum gösterebildikleri, işçileri işteki başarım ve katkılarına göre ödül­lendirdikleri esnek işgücü piyasaların­da geçerli olan ücret sistemidir.

Esnek Üretim Sistemi

(Postfordist production system) Bir­birine bir malzeme taşıma ağı ile bağ­lanmış, yarı bağımsız sayısal kontrollü tezgâhlardan oluşan bir sistemdir. Bil­gisayar kontrollü sistemde simülasyon tekniklerinden de yararlanılır.