Ekonomi Terimleri

Habib Bank

Pakistan’da 1947 yılında kurulmuş ülke­nin büyük bankalarından biridir. Habib Bank, 1983 yılında İstanbul’da 1 şube aç­mıştır ve bu şubede 23 kişi çalışmaktadır

Habitat

(Habitat) Bir organizmanın ya da or­ganizmalar topluluğunun oluşup geliş­mesini mümkün kılan çevre şartlarının bütünüdür.

Haciz

(Distraint, attachment) Borçluya, borcunu ödemesi için devletin icra or­ganı tarafından gönderilen ödeme em­rinin sonuçsuz kalması durumunda alacaklının talebi üzerine yapılan icra işlemidir. Borçlunun malları haciz iş­leminden sonr

Hafif Sanayi

(Light industry) 90’lı yıllardan önce sanayi dalları genellikle ağır ve hafif sanayi olarak iki bölümde incelenirdi. Petrokimya, otomotiv, makine-teçhizat, elektrikli makineler, demir-çelik ve petrol rafinerileri gibi entegre te­sisler

Hak Ediş

(Remuneration) Sözleşmeye göre ger­çekleştirilen iş karşılığında işi yükle­nen için tahakkuk eden alacaktır. Bu alacağa istihkak da denir.

Haksız Rekabet

(Unfair competition) Türk Ticaret Ka­nunu uyarınca rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüst­lük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız rekabet olarak

Hal

(Wholesale fruit and vegetable mar­ket) Sebze, meyve ve bakliyatın toptan satışının yapıldığı yerdir. Üretim bölge­lerinden gelen sebze ve meyveler halde arz ve talebe göre oluşan fiyatlar üze­rinden perakendecilere satılır.

Halka Açıklık Oranı

(Free float rate, rate of public held) Hal­ka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranıdır.

Halka Açık Şirket

(Public company) Hisse senetlerinin bir kısmı veya tamamı halka sunulmuş şirkettir.

Halka Açılma

Bkz: Halka arz.

Halka Arz

(Initialpublic offering: IPO) Halka arz, hisse senetlerinin satın alınması için yatırımcılara çağrıda bulunma işlemi­dir. Bu işlemle yatırımcı bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu üye ol­maya çağrılır. Sermaye artırımlarında­ki his

Halk Bankası

Halk Bankası, esnaf, küçük sanat erba­bı ve küçük sanayicilerin mesleki kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1933 yılında kabul edilen 2284 sayılı kanu­na dayanılarak 1938 yılında 3 milyon lira sermaye ile merkezi Ankara’da ol­ma

Hamburger Endeksi

(Big Mac Index) İngiltere’de yayınla­nan The Economist dergisi tarafından her yıl hesaplanan bu endeks ulusal paraların dolar karşısındaki değerleri­ni hamburger fiyatlarını dikkate alarak hesaplar. Satın alma gücü paritesinden türe

Hamil

(Holder, bearer) Çek, bono, poliçe, kon­şimento, varant, makbuz senedi, hisse senedi ve tahvil gibi kıymetli evrakı kanunlara uygun şekilde elinde bulun­duran kişidir. Hamil, kıymetli evrakın, tahsiline ve devrine yetkilidir.

Hammadde

(Raw material) Üretim sürecinde kullanılan her türlü işlenmemiş maddedir. Toplam ihracat içinde hammaddelerin oranının düşüş sürecine girmesi ve sa­nayi ürünlerinin artması yapısal değişi­min önemli bir işaretidir.

Hamule Senedi

(Bill of lading) Demiryolu taşımacılı­ğında kullanılan ve üzerinde taşınan malın türünün, miktarının, ambalajın şeklinin, gönderenin ve alıcının isim ve adreslerinin bulunduğu taşıma senedi­dir. Yük senedi de denir.

Hansencilik

(Hansenizm) Keynesyen bir iktisatçı olan Alvin Hansen’in devletin talep ya­ratarak girişimcilerin yatırımlarını ve üretimlerini artırmasını savunan tezi­ne verilen addır.

Haraç

(Tribute) 1- Osmanlı İmparatorluğu’n- da Müslüman olmayan kişilerin elinde bırakılan araziden alınan vergidir. 2- Bir yerden ve bir kimseden zorla alınan paraya da haraç denir.

Harcama Çarpanı

(Expenditure multiplier) Gelir harca­ma modelinde, otonom harcamalarda ortaya çıkan bir değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük aynı yönlü et­kiyi gösteren katsayıdır.

Harcama Daraltıcı Politikalar

(Expenditure reducing policies) Bir ekonomide toplam talebi, reel geliri ve istihdamı azaltmaya yönelik olarak hü­kümet tarafından uygulanan daraltıcı maliye ve para politikasıdır. Enflasyo­nun yükselme eğiliminin güçlendiği dönemle