Ekonomi Terimleri

IBAN: Uluslararası Banka Hesap

(International Bank Account Number) ISO 13616 numaralı standarda göre oluşturulmuş “Uluslararası Banka He­sap Numarasıdır. IBAN ile herhangi bir finansal kurumdaki bir müşteri he­sap numarasının, uluslararası ölçekte tanımlanması ve

ICBC Turkey Bank

(Industrial and Commercial Bank of China-Turkey ) GSD Holding’e bağlı Tekstil Bankası’nı, kısa adı ICBC olan Çin bankası 2015 yılında satın almış­tır. 41 şubesinde 741 kişi çalıştıran banka mevduat toplamaya yetkili ya­bancı banka s

Ilık Para

(Warm money) Bu deyim, bir girişim­cinin akrabalarından ve dostlarından sağladığı finansman için kullanılır.

IMF

(International Monetary Fund) IMF, Dünya Bankası ile birlikte Bretton Wo­ods Konferansı’nda belirlenen esaslar çerçevesinde 22 Temmuz 1944’te onay­lanan anlaşmaya bağlı olarak 1945’te kurulmuştur. IMF’nin faaliyete geçi­şi ise 1947

IMF Kredi Dilimi

(Credit tranche) Zor duruma düştüğü için IMF’den kredi alan bir ülke, niyet mektubu ve stand-by anlaşması ile ta­ahhüt ettiği reformları bölüm b

IMF Niyet Mektubu

(Letter ofintent) Bir üye ülkenin IMF’den finansal destek talep ettiği ve destek alması durumunda uygulama taahhü­dünü verdiği finansal ve ekonomik ön­lemleri anlattığı resmi belgedir. Niyet mektubuna çoğunlukla bir “Ekonomik ve Fin

IMF Performans Kriterleri

(Performance criteria) IMF’ye verilen reform programında ve niyet mektu­bunda belirtilen parasal ve bütçe hedef­leri için belirlenmiş makroekonomik göstergelerdir. Her üç veya altı ayın sonunda gerçekleşen göstergeler, aynı konudaki

IMF Stand-by Düzenlemesi

(Stand-by arrangement) IMF’in bir üye ülke ile yaptığı anlaşma sonrası düzenlenen stand-by belgesi, ülkenin taahhüt ettiği reformları gerçekleş­tirdikçe IMF’den çekmeye hak kazan­dığı kredileri göstermektedir. 1 Mart 1947’de IMF’ye

Incoterms

(Incoterms) Uluslararası Ticaret Oda- sı’nın (International Chamber of Com­merce), belirlediği uluslararası dış ticaret koşulları için kullanılan bir kı­saltmadır. Kısaltma International Com­mercial Terms kelimelerini ilk hecele­rin

ING Bank

Merkezi Hollanda’da bulunan ING Bank 2007 yılında OYAK Grubu’na ait Oyak Bank’ın yüzde 100 hissesini sa­tın almış ve bankanın adı 2008’de ING Bank olarak değişmiştir. ING Bank Türkiye’de kurulu yabancı mevduat bankası statüsünde faaliy

Intesa

İtalya’nın büyük bankalarından Intesa San Paolo, mevduat toplama yetkisine sahip yabancı banka şubesi statüsünde faaliyet göstermekte ve İstanbul’da 1 şubesinde 26 kişi çalışmaktadır.

Iraksama

(Divergence) Gelişmekte olan ülkele­rin gelişmiş ülkelere yetişememesi ve aradaki gelişmişlik farkının büyümesi durumunu tanımlar.

Irgat

(Workmen) Kökü Yunancada işçi anla­mına gelen ergates kelimesidir. Türkçede vasıfsız tarım ve inşaat işçileri için kullanılmaktadır.

Iskonto

(Discount) Başkasına ait bir ticari se­nedi kırarak vadesinden önce devralan kişinin veya kurumun yazılı meblağdan yaptığı kesintidir. Iskonto, bir “erken ödeme” primi olarak kabul edilebilir. Iskonto işlemlerinin banka kanalından g

IS-LM Modeli

(IS-LM model) IS-LM modeli Keynesyen sistemin karşılaştırmalı statik ana­lize en uygun şekilde standart ifadesini temsil etmektedir. IS-LM modeli ilk kez 1937 yılında John Hicks tarafından Keynes’in analizlerindeki ana fikrin in­celenm

Işgücü Arzı

(Labour force supply) Türkiye’de 2000’li yıllarda nüfus artış hızının ge­rileme dönemine girmesine rağmen emek arzı hızlı bir şekilde artmıştır.