Ekonomi Terimleri

İç Borçlanma

(Internal borrowing, domestic bor­rowing) Kamunun giderleri, gelirlerin­den fazlaysa aradaki fark çoğunlukla iç borçlanma ile karşılanır. Bu uygula­mada devlet kendi halkından borçla­nır. Bu farkın dolaşıma para sürülerek karşılanma

İçecek Sanayisi

(Manufacture of beverages) İmalat sanayisinin bu dalı alkollü ve alkolsüz her türlü içecek üretimini kapsamak­tadır. Bu sektöre meşrubat sanayisi de denmektedir.

İçeriden Ticaret

(Insider trading) Bazı şirket yönetici­lerinin, şirketleri ile ilgili olan ve başka­larının ulaşamayacağı bir bilgiyi kendi­si veya spekülatörler aracılığı ile kendi çıkarları için kullanmalarıdır. Kamuya henüz açıklanmamış bu bilgi

İç Pazar

(Domestic market) Bir ülkenin sınırları içinde kalan pazarın büyüklüğünü ta­nımlayan bir terimdir. Ulaştırma imkân­larının artması ve maliyetinin azalması, yerel ve bölgesel pazarları birbirine bağ­lar. İç pazarın bütünleşerek büyüm

İç Talep

(Domestic demand) Bir ekonomide hanehalkı, firmalar ve devletin toplam harcamalarını tanımlayan bir terimdir. İç talebin bu unsurlarında ortaya çıkan artış ekonomiyi canlandırır. İç talebi oluşturan tüketim, yatırım ve devlet harcam

İç Ticaret Hadleri

(Internal terms of trade) Genellikle ta­rım ve sanayi arasında fiyat değişmeleri sonucu ortaya çıkacak gelir ve refah de­ğişmelerini ölçmede kullanılır. Tarım ve sanayi sektörlerine ait fiyat endeks­lerinin oranlanması ile bulunur.<

İflas

(Bankruptcy) Bir firmanın borçlarını öde­yemez duruma düşmesi nedeniyle mahke­me kararı ile faaliyetine son verilmesidir.

İhale

(Auction) Piyasa ekonomilerinde, çe­şitli mal ve finansal değerlerin kişilere veya kurumlara tahsis yöntemlerinden birisidir. Özellikle, ihaleye konu olacak malın sabit veya doğrudan belirlenebi­lir bir fiyatı yoksa veya malın satıc

İhale Analizi

(Bidding analysis) Firmaların ürün­lerini ihale yoluyla sattığı piyasalarda gerçekleşen yoğunlaşma işlemlerinin değerlendirilmesinde bu ihaleler

İhalelerde Danışıklı Hareket

(Collusive bidding) Rakip teşebbüslerin, herhangi bir satış, sözleşme veya proje için yapılan ihalelere ilişkin kazanma sırasını belirlemesi, bu ihaleleri arala­rında paylaşması, suni olarak ihaleyi ka­zananın, kaybedenlere pay verm

İhbar Tazminatı

(Notice pay) Bir işveren, işyerinde çalı­şan bir işçiyi işten çıkarmak istediğinde işçiye bir bildirim yapmak zorundadır. Bu bildirimin işten çıkarma uygulama­sından ne kadar süre önce yapılacağı iş­çinin kıdemine göre belirlenir. İ

İhracat

(Export) Bir ülkede yerleşik kişi ve kurumların diğer ülkelerdeki alıcılara mal satmasıdır. İhracat büyüme hızı­nı yükseltir. Hem iç hem de dış talebi karşılamak için daha fazla üretim ya­pılması ekonomiyi büyütür. İhracat değeri Tü

İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)

Türkiye ihracatının geliştirilmesi ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ama­cıyla 1960 yılında kurulmuştur. 2001 yı­lında yeniden yapılandırılarak dönemin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlanan bu merkez 2011 yı

İhracatın İthalatı Karşılama Oram

(Coverage ratio) İhracatın ithalata bö­lünmesiyle bulunur ve dış ticaretin genel seyri konusunda fikir verir. Bu oranın sü­rekli olarak yüzde 60’ın altında kalması olumsuzluk işaretidir. Bu oran sektörle­rin dış ticareti ve diğer ül

İhracat Reeskont Kredisi

(Export rediscount credit) TCMB mevzuatına dayanılarak çıkarılan re­eskont düzenlemeleri çerçevesinde fir­malarca döviz üzerinden düzenlenmiş ve belirli şartları sağlayan senetlerin, aracı bankalarca reeskonta getirilmesi karşılığın

İhracatta Vergi İadesi

(Export tax rebate) 1963 yılında başla­nan ihracatta vergi iadesi uygulaması, en önemli ihracat teşviklerinden bi­ridir. Bu sübvansiyon, yapılan ihracat değerinin belirli bir oranı olarak uygu­lanmaktadır.

İhracat Vergisi

(Export tax) Bir ülkede sanayi dalları için önemli girdilere ihracat sırasında uygulanan vergidir. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı

İhraç Fiyatı

(Price of issued share) Bir hisse senedinin ilk çıkarılışında üstünde yazılı olan fiyattır.

İhtisas Gümrüğü

(Specialized customs) Yetkili kurum­larca belirlenen bir eşyanın gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıy­la oluşturulmuş ve söz konusu eşyanın kontrolüne ilişkin özel araçlarla dona­tılmış gümrüktür.

İhtiyari Toplama Yöntemi

(Facultative addition system of taxab­le incomes) Vergi yükümlülerinin bazı gelirlerini belirli koşullar altında vergi bildirimlerine dahil etmelerini kendi tercihlerine bırakan yöntemdir.