Ekonomi Terimleri

Jamaika Anlaşması

(Jamaica Agreement) 70’li yıllarda ayarlanabilir sabit kur sisteminden es­nek kur sistemine geçilmesinden sonra IMF’nin ana sözleşmesinde bu doğrul­tuda bir değişiklik yapılması gerekli olmuştu. Değişiklik 1976 yılında Jama­ika’da y

Japonya Sanayi Üretimi

Herhangi bir ayın sanayi üretimi verile­ri, takip eden ayın son haftasında yayın­lanır. Revizyon sonrası değerler ise ay tamamlandıktan 45 gün sonra açıklanır. 536 ürünün üretimindeki aylık deği­şimleri yansıtan bu gösterge işçi say

Japonya "Tankan" Anketi

Japonya Merkez Bankası’nın her üç ayda bir sonuçlarını açıkladığı Tankan anketi, ekonomistler arasında en çok ipucu sağlayan ve güvenilen anketler­den biri olarak kabul görmektedir. Ja­ponca “Kigyo Tanki Keizai Kansoku Chosa” (Kısa

J Eğrisi Etkisi

(J curve effect) Eğride gösterilen sü­reç bir ülkede devalüasyonun umulan etkilerinin uygulamadan belirli bir süre sonra ortaya çıktığını ifade

Jeotermal Enerji

(Geothermal energy) Belli elemanların radyoaktif ayrışmasından oluşan yer­ yüzünün iç ısısıdır. Bu ısı potansiyel olarak büyük ve aslında ulaşılmamış bir enerji kaynağıdır.

Jestiyon Usulü

(Budget gestion) Bütçe dönemi sona erdiğinde hangi aşamada olursa olsun bütçe hesaplarının mali yıl esasına göre kapatılmasını öngören bir yöntemdir.

JPMorgan Chase Bank

Bu ABD bankasının İstanbul Levent’te mevduat toplamaya yetkili 1 şubesinde 55 bankacı çalışmaktadır.

Juglar Dalgaları

(Juglar cycles) Clement Juglar kon­jonktür dalgaları üzerinde çalışan ilk ekonomisttir. Esas mesleği doktorluk ol­masına rağmen önce demografi ile daha sonra ekonomik konjonktür ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Araştırmalarında 19. yüz