Ekonomi Terimleri

Kabarit Farkı

Eskimiş, yıpranmış ve bir kısmı kop­muş kâğıt paraların değiştirilmesi sı­rasında, nominal değeri ile değiştirme değeri arasında ortaya çıkan farktır.

Kabul Kredisi

(Acceptance credit) Bir üçüncü kişinin ticari senede garanti verdiği ve muha­tap yerine geçtiği kredi türüdür.

Kaçakçılık

(Smuggling) Ülke gümrük mevzuatının gerektirdiği işlemlere tabi tutmaksızın ve gümrük vergisi ödemeksizin ithalat ve ihracat yapılması kaçakçılık olarak tanımlanır. Ülkeden ihracı ve ülkeye ithali yasak olan herhangi bir madde ve eş

Kadınların İşgücüne Katılma Oranı

(Labour force participation rate of wo­men) Kadınların işgücüne katılma oranı 15 yaş ve üstündeki kadın nüfus içinde işgücünün oranını gösterir. Kadınların çalışma hayatına daha fazla girmesi ai­lelerin gelirlerini ve harcamalarını

Kâğıt Para

(Banknote, paper money) Merkez ban­kaları tarafından kâğıda basılarak dola­şıma çıkarılan paradır. Kâğıt paranın dolaşıma çıkarıldığı ülkelerde ilk aşa­mada altınla değiştirme imkânı bulun­maktaydı. Ancak zamanla bu uygulama terk edilm

Kâğıt Sanayisi

(Manufacture of paper and paper pro­ducts) İmalat sanayisinin bu sektörün­de kâğıt hamuru, her tür kâğıt, karton, oluklu mukavva, duvar kâğıdı ve viyol gibi malzemeler üretilmektedir.

Kaime

Osmanlı İmparatorluğu’nda kâğıt para el yazması ve mühürlü olarak ilk kez 1840’da çıkarıldı. 1842’den sonra kâ­ğıt paralar matbaada basıldı. “Kaime-i Mutebere-i Nakdiye” diye adlandırılan kâğıt paraların 50, 100, 250 ve 500 ku­ruşluk k

Kalkınma

(Development) Sayılarla ifade edilen “büyüme” kavramından farklı olarak “kalkınma” ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarının değişmesi ve in­sanların hayatın her alanında refah içinde yaşamasını tanımlamaktadır. Bu nitelikleri

Kalkınmada Öncelikli Yöreler (KÖY)

(Priority Provinces for Development) Bir ülkede bölgeler arasındaki gelişmiş­lik farklarının azaltılması ve zamanla ortadan kaldırılması için bazı bölgelere ve illere yatırım teşvikleri konusunda özel statü sağlanmaktadır. Hükümet t

Kambiyo

(Exchange) Bu kelime dilimize İtalyancadan geçmiştir ve Latincede değiştir­me anlamına gelen “cambiere” fiilinden gelmektedir. Efektif, yabancı para, altın veya senet gibi likidite niteliği olan menkul değerler üzerinde yapılan de­ğ

Kambiyo İstikrar Fonu

(Exchange equalization fund) Ekono­mi yönetimlerinin kısa dönemli kur de­ğişmelerini önlemek için başvurdukları bir önlemdir. Serbest döviz sistemlerin­de para değerindeki düşmeler sadece dış ticaret açıklarının ve dış borçların etk

Kamu Hukuku Tüzel Kişisi

(Public law legal person) Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanı­larak kurulan tüzel kişiliktir. Kamu tü­zel kişiliğinin işleyişi, kamu yararı esa­sından hareketle kanunla düzenlenir. Kamu hizmeti vermek amacıyla kuru­la

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)

(State Economic Enterprises: SEE) Devletin 30’lu yıllarda kurduğu iktisadi tesisler için 1938’de çıkarılan 3460 sa­yılı kanun ile bu kuruluşları

Kamulaştırma

(Expropriation) Kamu yararının ge­rektirdiği durumlarda gayrimenkullerin mülkiyetinin Anayasa ve yasalarda­ki kurallara uyularak kamu mülkiyetine geçirilmesi ya da bunlar üzerinde idari irtifaklar kurulması demektir. Bu işle­me eski

Kamu Mâliyesi

(Public finance) İktisadın bu alt bilim dalı, devletin harcama ve gelirlerinin bütçelendirilmesini ve bunların et­kinlikleri ile bu etkinliklerin farklı fi­nansman biçimlerini inceler. Devlet, yerel yönetimler ve diğer kamu tüzel ki

Kamu Malları

(Public goods) Devletin mal varlığı içinde yer alan bazı unsurlar kamu mal­larını oluşturur. Bunlar devlete ait hisse senetleri, her türlü taşınır ve taşınmaz eşya, mal ve kıymetlerdir. Devlete ait taşınmaz mallar, Tapu İdaresi’nce,

Kamu Net Borç Stoku

(Public net debt stock) Kamu sektö­rünün iç ve dış borç yükümlülüğü top­lamından kamu sektörünün elinde bulundurduğu finansal varlıkların dü­şülmesi ile hesaplanan kamu kesimi net borç stokunu ifade eder.

Kamu Sektörü Borçlanma Gereksinimi (KSBG)

(Public sector borrowing requirement: PSBR) Kamu kesimi genel dengesi­ne bakıldığında devletin bir yıl içinde toplam olarak ne kadar borçlanması gerektiği hesaplanabilir. Devletin tüm giderleri ile tüm gelirleri arasındaki fark “kam

Kamu Yararı

(Public interest) Kamu yararı toplum­da, genel ve ortak çıkarların nasıl be­lirleneceği, bu çıkarların hangi amaç ve yöntemlerle gerçekleştirileceği, temel hakların hangi durumlarda kısıtlana­bileceği gibi hususlar söz konusu oldu­ğ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek bilgilerin, piyasa katı­lımcıları olan tasarrufçulara eşzaman­lı, tam ve standart nitelikte açıklanma prensibine “kamuyu aydınlatma ilkesi”