Ekonomi Terimleri

Limitli Emir

(Board order) Borsada alım satım ya­pan kişinin aracı kuruma limit fiyat kapsamında verdiği emirdir.

Lira

(Lira) Lübnan, Libya, Mısır, Suriye, Ürdün ve Türkiye’de kullanılan ulusal para birimidir.

Lisans

(Licence) İzin belgesi anlamına gelir. Bir firmanın geliştirdiği veya üretim hakkı­na sahip olduğu bir mala ilişkin, diğer bir firma veya firmalara üretme, tekno­lojisini kullanma veya dağıtım kolaylık­larından yararlanma hakkı vere

Lisans Sözleşmesi

(Licence agreement) Buluş belgesi, ti­cari marka, üretim yönetimi veya tek­nik bilgi gibi maddi olmayan hakların, belirli bir bedel karşılığında kiralanma­sına ilişkin olarak yapılan sözleşmedir.

Lojistik

(Logistics) Küreselleşme döneminde entegre tesisler çözülüp dünyanın dört bir köşesinden hesaplı ve kaliteli ara malı ve girdi alımı önem kazandı. Bu sü­reçten kazançlı çıkan sektörler ise ulaş­tırma ve lojistik oldu. Stok maliyetle

Lokavt

(Lockout) İşverenin ilgili yasalar çer­çevesinde işçileri topluca işten uzak­laştırma veya işten çıkarma kararıdır.

Lombard Kredisi

(Lombard loan) Menkul değerlerin veya ticarete konu malların rehin edil­mesi karşılığında alınan kısa vadeli banka kredisidir. Kredi adını Londra para piyasasının doğduğu yer olarak ka­bul edilen Lombard Street’ten almıştır.

Lonca

(Guild) Osmanlı İmparatorluğu dö­neminde belirli bir işkolundaki esnafı bir araya getiren bir dernek, bir mesle­ki örgütlenmedir. Loncalarda zan

Lorenz Eğrisi

Bkz. Gelir Dağılımı Ölçüleri.

Lot

(Lot) Bir sermaye piyasası aracının, kendisi veya katları ile işlem yapılabi­lecek asgari sayısını veya değerini ifade eder. Hisse senedi piyasasında işlem bi­rimi olarak lot kullanılır. Kural olarak 1 lot 1 adet pay veya 1 TL nomin

Lozan Okulu

(Lausanne School) Lozan Üniversite­sinin Hukuk Fakültesindeki iktisat kürsüsünde Leon Walras’ın öncülüğün­de oluşturulan ekonomik düşünce akı­mıdır. Lozan Okulu, ekonomide mate­matiksel tekniklerin kullanılmasına ve genel denge teor

Lucastakozu

(Lucas wedge) ABD’li ekonomist Ro­bert Emerson Lucas bir ekonomide kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hası­lada, büyüme oranının yavaşlamasına bağlı olarak milli gelirde ortaya çıkan birikimli kaybı incelemiş ve bu kayıpla ilgili