Ekonomi Terimleri

Mevduat Hacmi

(Deposit volume) Belirli bir günde ban­kalardaki yerli ve yabancı para üzerin­den mevduat tutarı toplamı “mevduat hacmi” olarak adlandırılır. Mevduat hacmindeki değişiklikleri reel anlamda izlemek daha mantıklıdır. Eğer mev­duat art

Mevduat Paçal Maliyeti

(Total deposit cost) Mevduat hesap­larının vadeleri itibarıyla tutarları ve bu vadeler için uygulanan faiz oranları dikkate alınarak bulunan ağırlıklı mev­duat faiz oranları ile bankalarca doğru­dan kullanılabilen fon, kasa parası o

Mevduat Sertifikası

(Certificate of Deposit) Bankaların müş­terilerine yatırdıkları mevduat karşılı­ğında verdiği belgedir. Bu belgeler 1980­-1982 döneminde bankerler nezdinde menkul değer gibi işlem görmüştür.

Mevduat Sigortası

(Deposit insurance) Türkiye’de faaliyet gösteren ve mevduat kabulüne yetkili bulunan bankaların, yurt içi şubele­rinde gerçek kişiler tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteli­ğini

Mevduat ve Kredi Göstergeleri

(Indicators of deposits and credits) Mevduat ve kredi göstergeleri, TCMB, Türkiye Bankalar Birliği ile Banka Dü­zenleme ve Denetleme Kurumu ista­tistiklerinde tüm ayrıntıları ile yer alır. Mevduatın artış hızı ile kredi stokunun art

Mevsimlik Düzeltme

(Seasonal adjustment) Ekonomist­ler göstergelerdeki karşılaştırmaların daha sağlıklı olması için “mevsimlik düzeltme” tekniğini kullanır. Mevsim­lik düzeltme işleminden geçmiş göster­geler ekonomide gidişatın hangi yönde olduğunu ve tr

Mevsimlik Fiyat Değişimleri

(Seasonal changes of prices) Türkiye’de mevsimlik hareketler enflasyon üzerin­de önemli etkiler yapar. Tüketici endek­sindeki mevsimlik tempo şu seyri izler:

  • Tarım ürünleri ve gıda fiyatları mayıs ile ağustos ayları a

Mevsimsel Dalgalanmalar

(Seasonal fluctuations) Dönemsel ik­lim değişmeleri veya tatiller dolayısıyla yılın belirli dönemlerinde iktisadi et­kinliklerde ortaya çıkan ve göstergelere yansıyan dalgalanmalardır.

Mevsimsellik

(Seasonality) İktisadi etkinliklerde, istihdamda ve talepte yılın belirli dö­nemlerinde düzenli olarak ortaya çıkan farklılıklardır.

Mikroekonomi

(Microeconomics) Ekonomik karar bi­rimlerinin davranışlarından hareketle mal, hizmet ve faktör piyasalarında fi­yatın nasıl oluştuğunu ve oluşmuş bir fiyatın nasıl değiştiğini inceleyen eko­nominin bir alt dalıdır. Mikroekonomide öz

Milli Gelirin Belirlenmesi

(Determination of national income. Milli gelirin belirlenmesini ekono­mik büyüklüklerle grafik üzerinde de göstermek mümkündür. Bu analizde hareket noktası denge milli gelir dü­zeyinde toplam arz ile efektif talebin birbirine eşit o

Milli Gelir Kategorileri

(Categories of national income) TÜİK, milli gelir hesaplarını gelir, üretim ve harcamalar esasına göre hesaplayıp yayınlar. Milli gelir ile ilgili kavramlar şunlardır:

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla. (Gross Do­mes

Milli Gelir Zımni Deflatörü

(Implicit GDP deflator) Milli gelir deflatörü, milli gelir hesabındaki tüm mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yan­sıtır. Deflatörü bulmak için nominal (cari fiyatlarla) GSYH, reel GSYH’ye bölünür. Bölümden 1 çıkartılıp, 100’le ç

Milli Korunma Kanunu

Türkiye’de, İkinci Dünya Savaşı sıra­sında genel veya kısmi seferberlik, bir savaşa girme olasılığı gibi durumlarda gerek halkın, gerekse ulusal savunma­nın gerektirdiği iktisadi gereksinim­lerin karşılanması için hükümete bazı olağ

Millileştirme

(Nationalization) Bir ülkede yabancı­lara ait bir şirket veya taşınmazın hükü­met tarafından bedeli ödenip satın alı­narak devlet mülkiyetine geçirilmesidir.

Mobilya Sanayisi

(Manufacture of furnitures) İmalat sa­nayisinin bu sektöründe ahşap veya me­tal malzemelerde konutlar için oturma yatak ve yemek odası takımları ile büro ve mağaza mobilyaları üretilmektedir.

Modern Portföy Kuramı

(Modern portfolio theory) Bir port­föyde belirli bir risk düzeyinde en çok getiri oranının nasıl elde edileceğini bireysel sezgilerle belirlenen yatırım aracı sayısı ile değil, nesnel hesapla­malarla ortaya konulan etkin sınır ile a

Modigliani-Miller Teorisi

(Modigliani-Miller theory) Vergilerin, iflas maliyetlerinin ve asimetrik bilgi­nin olmadığı, piyasanın etkin olduğu varsayımları altında bir firmanın yü­kümlülüklerini nasıl finanse ettiğinin firmanın değerini etkilemeyeceğini be­lirte

Monetarizm

(Monetarism) Monetarist görüşü be­nimseyenler para arzının kısa dönemde cari fiyatlarla milli gelirin başta gelen belirleyicisi olduğunu savunmaktadır. Bu ekonomik düşünce akımı, 60’lı yıl­larda ekonomideki Chicago Okulu’nun öncüsü

Monetizasyon

(Monetization) 1-Para arzının milli gelir içindeki payının artmasını tanım­lar. 2- Bu terim vadesi gelen iç borçla­rın dolaşıma daha fazla para sürülerek ödenmesi anlamına da gelir. Bu tür bir uygulamanın ardından enflasyon hızla tı