Ekonomi Terimleri

Netleştirme

(Netting) Bir ödeme veya menkul kıy­met mutabakat sisteminin katılımcısı­nın gönderdiği ve aldığı transfer emirle­rinden kaynaklanan alacak ve borçların karşılıklı mahsup edilerek tek bir alacak veya borca dönüştürülmesidir.

Net Yatırım

(Net investment) Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üzere belirli bir dönemde gerçekleştirilen yatırımlardan, önceki dönemlerde yapılmış yatırımların yıp­ranma harcamalarının düşülmesiyle hesaplanan yatırım miktarıdır.

Nicel Genişleme

(Quantitative Easing) Merkez banka­larının ticari bankalar veya diğer özel kurumlardan finansal varlık satın almak yoluyla para arzını artırması anlamına gelen, geleneksel olmayan bir para poli­tikası yaklaşımıdır. 2008-2009 Küresel

Nikkei Endeksi

(Nikkei Index) Nikkei 225 Endeksi, Asya’nın en büyük borsalarından Tok­yo Borsası’nın en fazla işlem hacmine sahip 225 hissesinden oluşmaktadır. 1950’de hesaplanmasına başlanan en­deksin bileşimi yılda bir kez gözden ge­çirilmektedi

Nispi Fiyat

(Relative price) Bir mal ya da mal ve hizmet grubunun fiyatlarının, bir başka mal ya da mal ve hizmet grubu fiyatla­rına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Nispi fiyat, mal ve hizmetlerin birbir­leri karşısındaki durumunu belirler.

Nitelikli İşçi

(Skilled labour) Yüksek düzeyde eğitim ve beceriye sahip, belirli bir konuda uz­manlaşmış ve yüksek ücretle çalışan iş­çidir. Nitelikli işçiye “vasıflı” veya “kali­fiye” de denir.

Nitelikli İşgücü Teorisi

(Skilled labour theory) Sanayi malla­rındaki dış ticareti, ülkeler arasındaki nitelikli iş gücü farkına dayanarak açık­layan, Donald B.Keesing v

Nobel Ekonomi Ödülleri

(Nobel Economy Prizes) Ekonomi Ödülleri, Sverige Riksbank tarafından Nobel Ödülleri çerçevesinde verilmek­tedir. Ödülün verilmesine 1969 yılında başlanmıştır. 2018 yılı dahil olmak üze­re 50 yılda 80 kişiye ödül verilmiştir. Ödülle

Nominal

(Nominal) Herhangi bir ekonomik değer, oran veya büyüklüğün, enflas­yona, mevsimlik etkiye veya herhangi bir olguya göre düzeltilmeden ve işlem görmeden önceki düzeyini gösteren bir terimdir. Nominal değer piyasa değe­rinden farklı

Normal Çekme Hakları

(Normal drawing rights) Uluslararası Para Fonu’na üye ülkelerin belli başlı kredi kaynağı olup ülkelerin kotaları dâhilindeki kredi dilimlerinden borç­lanma hakkı olarak tanımlanmaktadır.

Normal Kâr

(Normal profit) 1- Firmanın marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşit olduğu üretim düzeyinde, malın piyasa fiyatının firmanın kısa dönem ortalama maliyete eşit olduğu, diğer bir deyişle normalüstü kârın sıfır olduğu durumdaki kâr

Normatif İktisat

(Normative economics) Ekonomide belirlenen hedeflere, değer yargıları­nı da içeren iktisadi çözümlemelerle ulaşılması gerektiğini savunan iktisadi yaklaşımdır.

Nöroiktisat

(Neuroeconomics) Nöroloji, iktisat ve psikolojiden etkilenerek iktisadi karar birimlerinin davranışlarında, beyinde aktif olan alanları inceleyerek bunlar­dan sonuç çıkarmayı amaçlayan analiz yöntemidir.

Nurol Yatırım Bankası

Nurol Holding ve Çarmıklı Ailesi tarafın­dan 1999 yılında kurulan ve 1 şubesinde 61 kişi çalışan banka yatırım bankacılığı alanında faaliyet göstermektedir.