Ekonomi Terimleri

Rabobank

Hollanda kooperatif bankası Rabobank’ın Türkiye Şubesi 2014 yılında ku­rulmuştur. Türkiye’de kurulmuş yabancı mevduat bankası statüsünde, 1 şubesi ve 30 kişi ile faaliyet göstermektedir.

Radon

(Radon) Toprağın ya da kayaların hava­ya saldığı doğal radyoaktif gazdır. Bu gaz yetersiz havalandırılmış binalarda biri­kebilir ve insan sağlığını tehdit edebilir.

Radyasyon Tehlikesi

(Radiation hazard) Radyoaktif madde­lerin yaydıkları parçacıkların ve ışınla­rın yol açtığı tehlikedir.

Radyoaktif Atık

(Radioactive waste) Nükleer reaktör işlemlerinden ve sınai etkinliklerden ya da tıpta araştırma ve tedavi faaliye­tinden üretilen atıktır.

Radyoaktif Serpinti

(Radioactive fallout) Radyoaktif par­çacıkların yer yüzeyine inmesi ya da radyoaktif parçacıkların kendisidir.

Rakip Mallarda Talep

(Demand of competitive goods) Her­hangi bir A malının fiyatındaki düşme B malının talep edilen miktarında bir azalmaya yol açarsa bu iki mal birbiri ile ikame edilebilir mallardır. Bu mal­lara birbirlerinin yerine kullanılan “rakip mal

Rant

(Rent) Doğal kaynakları üretime katan sahiplerinin elde ettikleri gelire rant adı verilmektedir. Rant da ücret ve faiz gibi önceden saptanmış bir tutardır. Doğal kaynakların arzı talebine göre sınırlı olduğundan, bunların kullanılma

Rantabilite

(Earning power) Bir işletmede belirli bir sürede kullanılan sermaye ile yine bu süre içerisinde elde edilen safi kâr arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Elde edilen kârın işletmede kullanılan sermayeye oranlanması ile hesaplanı

Rant Arayışı

(Rent seeking) Normal kârın üzerinde kâr sağlamak için iktisadi karar birim­lerinin tekel gücü elde etmeye yönelik çabalarını tanımlayan bir terimdir.

Rant Benzeri

(Quasi-rent) Kısa dönemde toprak dı­şındaki üretim faktörlerinin veya mal­ların arzlarının artırılamaması nede­niyle ortaya çıkan kazanç fazlasıdır.

Rantiye

(Rentier) Çalışarak geçimlerini sağla­mak zorunluluğu olmaksızın menkul ve gayrimenkul mallarının periyodik ve arızi gelirleri ile hayatlarını sürdüren kişilere rantiye denir.

Rant Kaydına Politikalar

(Rent shifting policies) Rekabetçi pi­yasalarla karşılaştırıldığında çok daha fazla kâr elde edilmesi nedeniyle, oligo­pol piyasasında yerli firmaya hükümet tarafından verilen teşviklerin yabancı firmanın piyasaya girmesini engelle­

Rassal Yürüyüş Teorisi

(Random walk theory) Etkin bir piya­sada hisse senetleri fiyatlarındaki de­ğişmenin birbirinden bağımsız ve aynı dağılıma sahip olduğu varsayımından hareketle hisse senetleri fiyatlarının geçmiş hareket veya eğilimlerinin ge­lecekte

Rasyonel Beklentiler Hipotezi

(Rational expectations hypothesis) Bu teoriyi ABD’li iktisatçı J. Muth 1961 yılında “Rasyonel Beklentiler ve Fiyat Hareketleri Teorisi” başlıklı makale­si ile açıklamıştır. Muth, makalesinde ekonomik birimlerin enflasyonist dö­nemle

Rasyonellik

(Rationality) Bir verimlilik kriteri ola­rak kullanılan rasyonellik, eldeki üre­tim faktörleri ve teknikleri ile mümkün olan en yüksek toplam üretimin yapıl­masını ifade eder. Bu kavram en az ma­liyet bileşiminin gerçekleştirilmesin

Rayiç Değer

(Current value) Bir malın belli bir za­man ve yerde alım satımına esas alınan değeridir.

Reagan'ın Ekonomi Politikası

(Reaganomics) 1980 yılında ABD Baş­kanı seçilen Ronald Reagan’ın başlıca unsurları federal harcamaları azaltma, vergi oranları indirimi ve arz yanlı eko­nomi anlayışı olan ekonomi politikaları bütününe verilen addır.

Reasürans

(Reinsurance) Sigorta şirketinin sigor­taladığı risklerin bir bölümünü veya tamamını diğer bir sigorta şirketine sa­tarak şirketini sigortalamasıdır. Reasü­rans sigortacılığın başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştır.

Reeksport

(Reexport) İthalatı yapılan bir malın aynen veya çok az bir değişiklikle başka bir ülkeye ihraç edilmesidir

Reel Efektif Döviz Kuru (REK)

(Real effective exchange rate) Bir ül­kenin para değerinin, diğer dövizlerin değerine göre yüksek olup olmadığını anlamak için kullanılacak en iyi yön­tem reel efektif kur endekslerinin in­celenmesidir. Reel Efektif Döviz Kuru (REK)