Ekonomi Terimleri

Reel Ekonomi

(Real economy) Genel ekonominin mal ve hizmet üretimi yapan bölümleri toplam olarak reel ekonomi olarak ad­landırılır. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerindeki üretim reel ekonomi kapsamında kabul edilir. Reel ekono­minin sağlam v

Reel Faiz Oram

(Real interest rate) Bir yatırımın sağ­ladığı nominal getirinin, enflasyonun getirdiği paranın satın alma gücü kay­bına göre düzeltilmiş halidir. Enflasyon oranının örneğin yüzde 10 olduğu bir ortamda nominal faiz oranı yüzde 13 ise

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)

(Real Sector Confidence Index: RSCI) Reel Kesim Güven Endeksi, ekono­mik konjonktürün yönü hakkında bil­gi sağlar. İktisadi Yönelim Anketi’nin bazı soruları seçilerek hesaplanan bu endeks, ekonomik faaliyetteki büyü­me ve daralma dö

Reel Sektör

(Real sector) Ham madde, ara malı ve üretim faktörleri kullanılarak üretimin yapıldığı faktör ve mal piyasalarından oluşan sektördür. Bu terim bazen “reel ekonomi” terimi yerine kullanılır ve mali sektör dışındaki ekonomik faali­yet

Reelücret

Bkz. Gerçek ücret

Reeskont

(Rediscount) Iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan menkul değerlerin bedel karşılı­ğında yeniden ıskonto edilmesini ve el değiştirmesini ifade eder. Reeskont merkez bankalarının, şartlarını kendi­le

Reeskont Oranı

(Rediscount rate) Belirli aralıklarla açıklanan bu oran, Merkez Bankası ile bankalar arasındaki para trafiğinde uy­gulanır. Kredi taleplerinin arttığı ve faiz oranlarının yükseldiği dönemde, ban­kalar rezerv fazlalıklarına yönelir v

Refah Devleti

(Welfare state) Refah devleti terimi ilk kez 1941 yılında İngiltere’de kullanıl­mış, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sosyalist ve sosyal demokrat partilerin hükümet veya koalisyon hükümeti kur­dukları dönemlerde refah devleti uygu­la

Refah Ekonomisi

(Welfare economics) Ekonominin bu dalı, toplumlar ve bireylerin refah dü­zeyini yükseltmek için kriterler ve mikroekonomik analiz yöntemleri geliştir­mektedir. Bir bütün olarak ekonominin etkinliğinin ve buna bağlı olarak gelir dağı

Refah Payı

İşçi ve memurların aylıklarına zam yapılırken ve enflasyon oranlarından doğan satın alma gücünün kaybı telafi edilirken, milli gelirin büyümesinden doğan refah payının da dikkate alın­ması gerekir. Aksi takdirde maaşlıların ve ücret

Referans Fiyat

(Reference price) Payların veya rüçhan haklarının işlem görebileceği en üst ve en alt fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil etmeyen, baz fiyat oluşun­caya kadar referans değer olarak kulla­nılması amacıyla hesaplanan fiyattı

Reflasyon

(Reflation) Reflasyon terimi, deflas­yon ortamında bulunan veya deflasyo­na kaymakta olan ekonominin tekrar dengeye getirilmesi sürecini ifade eder. Reflasyonist politikanın amacı deflasyonist talep açığının giderilmesidir. Toplam t

Rehin

(Pledge, pawn) Borcun ödenmemesi durumunda alacaklı tarafından el ko­nulmak üzere sözleşmenin yapıldığı anda alacaklıya borçlu tarafından gü­vence olarak gösterilen taşı

Rehin Senedi

(Warrant) Belirlenen bir fiyat üzerinden belli sayıda adi hisse senedini satın alma hakkı veren bir tür menkul değerdir.

Reji İdaresi

Osmanlı İmparatorluğu’nda, dış borç­lara karşılık olarak tütün ekimini ve tütün işlenmesini düzenlemek üzere, alacaklıların bulunduğu ülkelerin yö­netimleri tarafından kurdurulan bir idaredir. Osmanlı döneminde 1861’den itibaren dev

Rekabet

(Competition) Herhangi bir etkinlik ala­nında ayrı ayrı kişi veya gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesidir.

Rekabetçi Fiyat

(Competitive price) Giriş engellerinin olmadığı piyasada, bir firmanın yatır­dığı sermayenin en az normal getirisi kadar kazanç elde etmesini güvence al­tına alan fiyattır.

Rekabetçi Piyasa

(Competitive market) Çok sayıda alıcı ve satıcının çok az piyasa gücüne sahip olduğu ve dolayısıyla da her bir alıcı veya satıcının piyasa fiyatı üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahip olduğu piyasadır.

Rekabetçi Üstünlük

(Competitive advantage) Maliyet üs­tünlüğünün yanı sıra teknolojik yeni­liklerle sürekli olarak verimlilik artışla­rı ve ürün tasarımında en iyiye ulaşma çabaları içinde olan firmaların, öbek içinde yer almaktan kaynaklanan dışsallı

Rekabet Kurumu

(Competition Authority) Piyasalarda firmalar arasında tekelleşme ve kar­telleşmelerle ortaya çıkabilecek haksız rekabeti en aza indirmek ve piyasala­rın rekabete en uygun biçimde çalışa­bilmesini sağlamak amacıyla yasalar gereğince