Ekonomi Terimleri

Sabit Fırsat Maliyeti

(Constant opportunity cost) Bir mal­dan bir birim daha fazla üretilmesi için diğer maldan aynı oranda vazgeçildiği durumu tanımlar. Bu durumda marji­nal dönüşüm oranı mutlak değer olarak değişmez ve üretim olanakları eğrisi bir doğr

Sabit Kur Rejimi

(Fixed exchange rate regime) Ulu­sal bir paranın yabancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet değerine sabitlendiği ve bu değerin sürmesinin para otoritesi tarafından bazen açık bazen de örtük olarak garanti edildi­ği sistemler

Saf Dalgalanma

(Pure floating) Esnek kur sisteminde döviz kurunun tamamen piyasa güçle­ri tarafından belirlendiği ve para otori­tesinin müdahale etmediği kur siste­mini tanımlar.

Sağlık Göstergeleri

Sağlık Bakanlığı İstatistik Yıllığı’nda, doktor, yardımcı sağlık personeli, has­tane ve yatak sayılarını konu alan ay­rıntılı bilgiler vardır. Uluslararası kar­şılaştırmalar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sitesindeki istatistikler k

Saklama Hizmeti

(Custodian service) Tahvil, bono, altın ve benzeri kıymetlerin, sahip olan kişi veya kurum adına bir sözleşme çerçe­vesinde saklanması (safe keeping) hiz­metidir. Türkiy

Salgın Kriz

(Contagious crisis) Bir ülkedeki kri­zin etkisi ile diğer bir ülkede ekonomik dengelerin bozulması durumu salgın kriz olarak tanımlanır. Küreselleşme döneminde mal ve hizmetlerden son­ra sermayenin de serbest dolaşımı hızlanınca sal

Samuray Tahvili

(Samurai bond) Yabancılar tarafından, Japonya’da, Japon yeni üzerinden yapılan menkul kıymet ihraçlarıdır. Çoğunlukla 5 yıl ve üzeri vadede yapılan ihraçlardır. İlk ihraç 1970 yılında Asya Kalkınma Banka­sı tarafından yapılmıştır.

Sanayi

(Industry) İnsanların ve toplumların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere hammaddeleri mamul haline getirme fa­aliyetidir. Sermaye ve emeğin belirli bir teknoloji ile bir işyerinde üretim amaçlı olarak örgütlenmesi olarak sanayi

Sanayi Ciro Endeksi

(Industry Turnover Index) TÜİK ta­rafından her ay açıklanan endeks aylık sanayi üretimi soru kâğıtlarından elde edilen bilgilerle düzenlenir. 2005 yı­lından itibaren hesaplanan ve temel yıl olarak daha sonra 2010 yılı alınan en­deks

Sanayi Devrimi

(Industrial Revolution) Sanayi Dev­rimi terimini ilk kez İngiliz iktisatçısı Arnold Toynbee kullanmıştır. Ünlü tarihçi Arnold Toynbee’nin akrabası olan iktisatçı Toynbee, sanayinin do­ğuşu ile ekonomik değişimin bağlantı­sını incele

Sanayi Kümelenmesi

(Industry cluster) Sanayi kümelen­mesi belirli bir alanda üretim yapan firmaların, tedarikçi yan sanayi kuru­luşlarının ve ilgili diğer kurumların coğrafi olarak yoğunlaşmasıdır. Bu kü­melenmelerde firmalar ülke çapında ve küresel a

Sanayileşme

(Industrialization) Bir ülkedeki eko­nomik faaliyetin ağırlığının sanayi sektörüne kayması ve milli gelir içinde sanayi sektörünün payının artmasıdır.

Sanayisizleşme

(Deindustrialization) Bu terim, başlı­ca belirtileri sanayi ürünlerinin ihra­cattaki payının ve sanayi dallarındaki işgücünün toplam işgücüne oranın ge­rilemesi ile dış ticaret açığının artması olan süreci tanımlamaktadır. Sanayi­si

Sanayi Teşvikleri

(Incentives for industry) Osmanlı İm­paratorluğu döneminde sanayi tesisi kurmak için yapılan başvurular çoğun­lukla tek tek değerlendirilir, gümrük vergisi bağışıklığı ve benzeri teşvikler sağlanırdı. Osmanlı döneminde bu ko­nuda çı

Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

(Industry Production Index: IPI) Eko­nomide meydana gelen gelişmelerin ve uygulanan ekonomik politikaların, kısa dönemde olumlu veya olumsuz et­kilerinin ölçülebilmesi için aylık olarak hesaplanan bir endekstir. NACE Rev.2 sınıflama

Satım Opsiyonu

(Put option) Satma hakkını ifade eder. Elinde opsiyon kontratını bulundu­ran tarafa, opsiyona konu olan kıyme­ti yine opsiyonda belirtilen şartlarda satma hakkını verir ancak bir yüküm­lülük getirmez.

Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP)

(Purchasing power parity: PPP) Ulus­lararası karşılaştırmalarda dolar üze­rinden hesaplanan kişi başına milli gelir değerleri kullanılır. Ancak ülkeler arasında fiyat farklılıkları nedeniyle bu karşılaştırma gerçek durumu tam an­lam

Satın Alma Yöneticileri Endeksi

(Purchasing Managers Index: PMI) Firmaların satın alma yöneticilerinin üretim, siparişler, istihdam, tedarikçile­rin teslim süresi ve girdi stokunun geli­şimine dair sorulara verdikleri cevaplar­dan elde edilen bir yayılım endeksidi

Sayısal Fayda

(Cardinalutility) Sayısal fayda teorisi­ne göre mal ve hizmetlerin tüketimin­den elde edilip sayısal olarak ölçülebi­len faydadır.

Sayıştay

(Court of Accounts) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin