Ekonomi Terimleri

Sefalet Endeksi

(Misery index) Bir ekonominin duru­munu ve uygulanan ekonomik politika­ların başarısını ölçmekte kullanılan bir endekstir. Ülkedeki yıllık enflasyon ve işsizlik oranlarının toplanması ile yıllık sefalet endeksi rakamlarına ulaşılır.

Sektörel Dış Ticaret Şirketi

(Sectoral foreign trade company) Aynı üretim dalındaki küçük ve orta ölçekli firmaları bir örgüt içinde toplayarak dış ticarette uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla finansman, tedarik, taşıma­cılık, sigorta ve gümrükleme gibi konu­la

Sektörel Güven Endeksi

(Sectoral Confidence Index) TÜİK’in 2011 Mayıs ayından bu yana hesaplayıp kamuoyuna duyurduğu sektörel güven endeksi perakende ticaret, hizmetler ve inşaat sektörlerini kapsar. Gelişme­leri aylık olarak yansıtan bu endeksten aşağıda

Sektörlerin Teknolojik Yoğunluğu

(Technological intensity of industries) Sanayi dallarının teknolojik yoğunluk­larına göre sınıflandırılması 2001 yı­lında başlamıştır. Dijital teknolojilerin gelişmesi, nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi yeni araştırma ve üretim alanl

Sendika

(Trade union) İşçilerin çalışma hayat­larındaki ortak iktisadi ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla tüzel kişiliğe sahip olarak kur­dukları örgüttür.

Sendikasyon Kredisi

(Syndicated loan) Birden fazla banka­nın büyük miktarda kredi vermek ve fon sağlamak amacıyla bir araya gele­rek geçici olarak oluşturdukları grup­tur. Sendikasyon kredisi bir bankanın önderliğinde yürütülür.

Sen Endeksi

(Sen Index) Yoksulluğun şiddetini daha iyi yansıtan yoksulluk ölçümü hesabına yoksullar arasındaki gelir dağılımını da katan ve Amartya K. Sen tarafından öne­rilen yoksulluk endekslerinden biridir.

Senyoraj

(Seignorage) Para basma yetkisini elin­de tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıy­la para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stokundaki değişimin fiyatlar genel seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındak

Sera Etkisi

(Greenhouse effect) Kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil yakıtların geniş ölçüde kullanılmasıyla ortaya çıkan karbondi­oksit, dünya ölçeğinde iklim düzensizlik­lerine ve yerkürenin ısınmasına neden olmasıdır. Atmosfer ile yeryüzü a

Serbest Bölge

(Free zone) Dış ticaret, vergi, üretim ve ticari etkinlikler konularında önemli muafiyetlerin tanındığı ve teşviklerin verildiği, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla birlikte gümrük sınırı dışında kalan yerlerdir. Serbest bölgel

Serbest Dalgalanma

(Free float) Serbest dalgalanan kur sis­teminde ülke parasının değeri piyasa tarafından belirlenmektedir. Döviz pi­yasasına yapılan müdahaleler, kurların istenilen düzeyde oluşmasını sağlamak yerine bu piyasadaki gereksiz dalga­lanm

Serbest Piyasa Ekonomisi

(Free market economy) Mal ve hiz­metlerin bireyler, kurumlar ve şirketler gibi ekonomik karar birimleri arasında herhangi bir engelle karışılaşmadan
değişiminin yapıldığı piyasayı esas alan ekonomik sistemdir. Bu sistemde, han­

Serbest Piyasa Kuru

(Exchange rate) Merkez Bankası ve bankalar dışında döviz büfelerinde olu­şan alış ve satış kurlarıdır. Serbest pi­yasadaki döviz kurlarının Merkez Ban- kası’nın açıkladığı kurlara yakın olması gerekir. Her iki kur arasındaki yüzde 1

Serbest Ticaret

(Free trade) Devletin müdahalesi ol­madan yapılan ticarettir. 19. yüzyıl ekonomistlerinin önemli bir bölümü, uluslararası işbölümünü ve mukayeseli üstünlük teorisini esas alıp “serbest ti­caret” ilkesini savunmuşlardır. Bu çer­çeved

Serbest Ticaret Bölgesi

(Free trade area) Üye ülkelerin, arala­rındaki ticarete gümrük tarifelerine ve miktar kısıtlamalarını kaldırdıkları an­cak birlik dışında kalan ülkelere karşı her birinin kendi özel tarifesini uyguladığı iktisadi bütünleşme türlerin

Serbest Yatırım Fonu

(Hedge fund) Belirli kısıtlamaları en aza indirgenmiş, mümkün olduğunca esnek yatırım stratejisi izlenebilen bir yatırım fonu türünü ifade etmektedir. Kurumların ve sayıca az ama zengin kişilerin yatırım yaptığı bu tür fonla­rın kam

Sermaye

(Capital) Belli bir bedel karşılığı üre­tim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan, birden çok dönem­de kullanılan, emeğin verimliliğini ar­tıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereçtir.

Sermaye Artırımı

(Capital increase) Bir şirketin esas ser­mayesine karşılık olan hisse senetleri­nin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıka­rılarak şirket sermayesinin artırılma­sıdır. Geçmiş dönemlerde bu işlem içi

Sermaye Birikimi

1- (Capital formation) Bir ekonomide zaman içerisinde sermaye stokunda or­taya çıkan artıştır. 2- (Accumulation of capital) Marksist teoride üretim süreci sonucunda elde edilen artı değerin bir bölümünün sermayeye dönüştürülme­sini

Sermaye Hareketleri

(Capital flows) Sermayenin daha yüksek getiri oranı elde etmek amacıyla ülkeler arasında hareketini tanımlayan bir terimdir.