Ekonomi Terimleri

Sermaye Hareketlerinin Serbestleştirilmesi

(Capital accounts liberalizations) 70’li yılların ortasından başlayarak IMF, OECD ve diğer uluslararası ekonomik kuruluşlar sermayenin ülkeler arasında serbest dolaşımını destekledi. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi küresel­leş

Sermaye / Hasıla Oranı

(Capital / output ratio) Bu terim ger­çekleştirilmiş yatırımların milli gelir­de sağladığı artışı tanımlar. Sermaye stokuna K, milli geliri Y denildiğinde K / Y ortalama sermaye / hasıla oranıdır. Sermaye stokuna yapılan yeni ekleme

Sermaye Hesabı

Bkz. Ödemeler dengesi

Sermaye İhracı

(Capital export) Bir ülkedeki yerleşik kişilerin diğer ülkelerdeki doğrudan ya­bancı sermaye yatırımıdır.

Sermaye İthali

(Capital import) Dış ülkelerdeki yerle­şik kişilerin bir ülkeye doğrudan yaban­cı sermaye yatırımı ve dolaylı yabancı sermaye yatırımı biçiminde gerçekleş­tirmiş oldukları yatırımdır.

Sermaye Kaçışı

(Capital flight) Bir ülkedeki iktisadi ve siyasi belirsizlikler veya risklerin oluş­masına bağlı olarak sermayenin hızlı bir biçimde ülke dışına çıkmasıdır.

Sermaye Koruma Tamponu

(Capital conservation buffer) Ekono­mik ve mali göstergelerin bozulması durumunda karşılaşılabilecek kayıplar nedeniyle özkaynakların sermaye ye­terliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla ban

Sermaye Malları

(Capital goods, investment goods) Üretim sürecinde emeğin verimliliğini artırmak amacıyla kullanılan her tür­lü makine, donanım gibi daha önceden üretilmiş fiziki mallardır.

Sermayenin Derinleşmesi

(Deepening of capital) Bir ekonomide çalışan kişi başına düşen sermaye mik­tarının artması ve işgücü, daha fazla sermaye malıyla donatıldığında, top­lam üretimin yükselmesidir.

Sermayenin Marjinal Etkinliği

(Marginal efficiency of capital, inter­nal rate of return) 1- Bir yatırım pro­jesi değerleme tekniğidir. Yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlaması beklenen net getirilerin bugünkü de­ğerini yatırımın değerine eşitleyen in­dirim oran

Sermayenin Marjinal Maliyeti

(Marginal cost of capital) Üretim süre­cinde kullanılan sermayede bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişmedir.

Sermayenin Marjinal Verimliliği

(Marginal productivity of capital) Di­ğer üretim faktörleri sabitken sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişmedir.

Sermayenin Organik Bileşimi

(Organic composition of capital) Marksist ekonomi teorisinde sermaye­nin teknik bileşimindeki değişmelere bağlı olarak değişken sermayenin değer bileşimini ifade eder.

Sermayenin Toplam Verimliliği

(Total productivity of capital) Diğer üretim faktörleri sabitken değişik ser­maye miktarı karşılığında elde edilen toplam üretim miktarıdır.

Sermaye Piyasası

(Capital market) Orta ve uzun vade­li fon ihtiyaçlarının karşılandığı ve bu ihtiyaçları karşılayan hisse senedi, tahviller ve hazine bonosu gibi menkul kıymetlerin alım ve satım işleminin ya­pıldığı piyasadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

(Capital Markets Board of Turkey) Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla 1981 yılında çıkarılan 2499 sayılı Ser­maye

Sermaye Yeterliliği Oram

(Capital adequacy ratio) Bir bankanın veya finans kuruluşunun mudilerinin ve diğer borç verenlerin fon ihtiyaçla­rını, yüklendiği ve öngöremediği tüm riskleri karşılayabilme gücünü gösterir. Sermaye tabanının nakdi ve gayri nak­di k

Sermayenin Yoğunlaşması

(Concentration of capital) Sermayenin büyük bir bölümünün az sayıda büyük firma tarafından denetlendiği durumu tanımlar. Eskiden bu kavram için ser­mayenin temerküzü terimi kullanılırdı.

Sermaye Yoğun Sanayi

(Capital intensive industry) Üretim sü­recinde girdi olarak emeğe oranla serma­yenin daha fazla kullanıldığı sanayidir.

Sermaye Yoğun Teknoloji

(Capital intensive technology) Bir ma­lın üretiminde veya bir sektörde kulla­nılan üretim tekniklerindeki sermaye / emek oranının diğer bir malın üretimin­de veya diğer bir sektörde kullanılandan daha yüksek olduğu teknolojidir.